BIP MJO - Centrum Kształcenia Ustawicznego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Główny księgowy

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą:

os. Szkolne 21 (tel. 012 644-51-66; 012 642-19-00)

zgodnie z art. 3a ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.)

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy (pełny  etat).

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1)      wymagania zgodne z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych

      dla stanowisk   urzędniczych

2)      Wykształcenie, ukończone:

      a) ekonomiczne jednolita studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,    

          uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia     

          podyplomowe oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości

b) średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość

    oraz  co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości

3)      biegła znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości  budżetowej w jednostkach podległych samorządom, program „Płatnik”.

    4)   biegła  znajomość  programu  ZSZO  i SIO,

 

2.  Wymagania  dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

-          Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych

-          Znajomość programów finansowo-księgowych jednostek budżetowych

-          Znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela

-          Znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych.

-          Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.

-          Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków finansowych unijnych na realizacje różnych programów

-          Biegła znajomość programu: Microsoft, EXCEL, WORD oraz znajomość obsługi internetu.

-          Sporządzanie sprawozdań GUS

 

3.  Zakres obowiązków Głównego księgowego obejmuje w szczególności:

-          Prowadzenie rachunkowości jednostki

-          Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

-          Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

  

4. Warunki pracy i płacy

1) płaca zasadnicza:  Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów

     z dnia 02 sierpnia 2005r. (Dz.U. NR 146, poz. 1222 z późniejszymi zmianami)

2) miejsce pracy: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki

31-977  Kraków, os. Szkolne 21

3)  Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas      

     określony, a następnie na czas nieokreślony

4) Godziny pracy:  2 zmiany od  8.00 do 16.00 lub 10.00 do 18.00  

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) List motywacyjny,

2) życiorys (cv),

3) Kopia dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje i odpowiedni staż pracy

4) Oświadczenie o niekaralności

5) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do    

    celów rekrutacji

6) Kopia dowodu osobistego (część określająca obywatelstwo polskie)

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Jana Matejki w Krakowie, os. Szkolne 21  pok. 101 (od godz. 8.00 – 16.00) 

do dnia 08.12.2015r. do godz. 16.00

 

O terminie postępowania w formie  rozmowy kwalifikacyjnej  mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Głównego księgowego osoby spełniające wymagania powiadomione zostaną  drogą  telefoniczną lub  elektroniczną.

 

 INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w CKU -główny księgowy z dnia 31grudnia 2015r