BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41

KA-1102.1- 2 /15                                                                                                                                                       Kraków, 6 październik 2015 rok

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41

poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

kierownik warsztatu terapii zajęciowej

Wymiar czasu pracy: 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

a) minimum 5-letni staż pracy i wykształcenie wyższe, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

b) doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,

c) znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,

d) znajomość: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych, rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, kodeksu pracy, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości.

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole,

b) sumienność, dokładność, komunikatywność,

c) odporność na stres,

d) umiejętności organizacyjne

e) umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

f) znajomość obsługi internetu oraz programów komputerowych: Word, Excel,

3. Zakres obowiązków:

a) zapewnienie odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć,

b) planowanie rozkładu zajęć w Warsztacie,

c) ustalanie wspólnie z personelem harmonogramów prac Rady Programowej oraz kreowanie polityki działań Warsztatu,

d) decydowanie przy akceptacji dyrektora Jednostki o sposobie wykorzystania środków finansowych i rzeczowych,

e) sporządzanie sprawozdań z działalności Warsztatu

f) planowanie i koordynacja pracy personelu poprzez ustalanie grafików pracy i urlopów.

4. Warunki pracy:

a) miejsce pracy Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Cechowa 142 Kraków.

5. Wymagane dokumenty:

a) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

c) CV, list motywacyjny,

d) oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe – dot. kandydata, któremu zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16.10.2015 r w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 lub wysłać pocztą na adres :

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

ul. Łanowa 41, 30-725 Kraków

 

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Łanowej 41.

 

7. Ilość etatów: 1

 

 

Nabór składa się z dwóch etapów etapów:

selekcji wstępnej (analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym),

selekcji merytorycznej (rozmowa kwalifikacyjna).

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą powiadomieni drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w sekretariacie DPS w Krakowie ul. Łanowa 41.

 

                       DYREKTOR

             /-/ mgr Ryszard Jaworski

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków (3)