BIP MJO - Centrum Administracyjne Nr 1

                                   Kraków, dnia 18.09.2015 r.

DYREKTOR CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO  NR 1 KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 INSPEKTOR DS. PŁAC I KSIĘGOWOŚCI

 

1.      Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

a)           wymagania zgodne z art. 6 ustawy, o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada                                                                                                                                                                                       2008r. (tekst jednolity: Dz.U.2014, poz.1202) określone dla stanowisk urzędniczych

b)     wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne

c)     2 lata pracy na podobnym stanowisku

d)    doświadczenie w sporządzaniu list płac

e)    znajomość przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych

f)    biegła znajomość obsługi komputera: Windows, Office, Excel

g)   znajomość obsługi systemu ZUS-PŁATNIK

h)   znajomość ustawy o rachunkowości

i)    znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość programu Płace Vulcan Optivum

b)     umiejętność obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej pekaobiznes24

c)     doświadczenie w sferze budżetowej

d)    komunikatywność i umiejętność współpracy

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)    sporządzanie list płac

b)    naliczanie wypłat wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych, macierzyńskich

c)    prowadzenie dokumentacji, rozliczeń, korespondencji ZUS, podatków i ZFŚS

d)   ustalanie wynagrodzeń do celów emerytalno-rentowych

4.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Administracyjnym Nr 1 w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

5.       Wymagane dokumenty:

a)   list motywacyjny,

b)    cv,

c)    dokumenty poświadczające wykształcenie,

d)   dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie

e)   oświadczenie o niekaralności,

f)   oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

 

6.     Warunki pracy i płacy

a)   umowa na zastępstwo za nieobecnego pracownika w wymiarze 0,5 etatu

b)    wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników CA Nr1.

c)     zatrudnienie od 20.10.2015r.

Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres

Centrum Administracyjne Nr 1 ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków  do dnia 12.10.2015r. do godz. 15:00

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór inspektor”

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z  

wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji

Publicznej/www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej Centrum Administracyjne Nr 1 ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków

 

 

Anna Czarnik

dyrektor

Centrum Administracyjnego Nr 1

 

 

 

 

 

 

Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Administracyjne nr 1 ()