BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 82
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 82 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SZATNIARKA


1. Wymagania formalne

 • wymagania niezbędne z art.6 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorzadowych (Dz.U. Nr 233 poz 1458)
 • minimum wykształcenie zawodowe
 • niekaralność
 • stan zdrowia pozwalajacy na wykonywanie w/w zawodu

2. Wymagania dodatkowe

 • pracowitość
 • sumienność
 • rzetelność i dbałość
 • komunikatywność
 • umiejętności organizacyjne
 • punktualność

3. Zakres obowiązków

 • utrzymywanie w czystości i porządku szatnie i sale przylegające do szatni
 • opieka i odpowiedzialność za właściwe jej funkcjonowanie oraz zabezpieczenie
 • inne czynności wynikajace z potrzeb szkoły zlecone przez Dyrektora

Szczegółowy zakres czynności będzie omówiony przy rozmowie kwalifikacyjnej.

4. Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy : 0,5 etatu
 • zatrudnienie na czas okreslony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
 • wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem wynagrodzenia pracowników obsługi w szkole podstawowej
 • miejscse pracy: Szkoła Podstawowa Nr 82 os. Kalinowe 17
 • rozpoczęcie zatrudnienia : październik 2015

5. Wymagane dokumenty:

 • podanie o pracę
 • CV
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • zaświadczenie BHP(jeśli jest aktualne)
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie zawierające zgode na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 101 z 2002r. poz.926 z póź.zmian. na potrzeby zwiazane z ogłoszonym naborem)

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty prosze składać do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 82 os. Kalinowe 17, w terminie do 28.09.2015r.

Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację:"nabór- szatniarka".Decyduje data wpływu.

Dokumenty niekompletne lub złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci spełniajacy wymagania zostana poinformowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.


Dyrektor Betata Tomaszewska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 82 ()