BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 86

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 86 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPRZĄTAJĄCA

 

1. Wymagania formalne.

Wymagania niezbędne z art.6 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223 poz 1458) oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r., w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz 398 ze zmianami).

1. Minimum wykształcenie zawodowe.

2. Niekaralność.

3. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu sprzątającej (praca do 3m).

 

2. Wymagania dodatkowe.

1. Sumienność.

2. Punktualność.

3. Uczciwość.

4. Komunikatywność.

5. Pracowitość.

6. Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy.

7. Doświadczenie na stanowisku podobnym lub pochodnym.

 

3. Zakres obowiązków.

Pracownik podlega w swych prawach i obowiązkach przepisom odpowiednich ustaw.

1. Utrzymanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach.

2. Piecza nad bezpieczeństwem budynku oraz całego mienia szkolnego.

3. Inne czynności wynikające z potrzeb szkoły zalecone przez dyrektora.

 

Szczegółowy zakres czynności będzie omówiony przy rozmowie kwalifikacyjnej.

 

4. Warunki pracy i płacy.:

1. Zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,

2. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Szkole Podstawowej nr 86,

3. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie, os. Jagiellońskie 18, 31-834 Kraków

4. Rozpoczęcie zatrudnienia: od 1 września 2015 roku.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1. Podanie o pracę.

2. CV.

3. Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej.

4. Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy.

5. Zaświadczenie BHP (jeżeli jest aktualne).

6. Oświadczenie o niekaralności.

7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

8. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:.

Wszystkie wymagane dokumenty proszę składać do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 86 os. Jagiellońskie 18, 31-834 Kraków, w terminie do 31.08.2015 roku.

Dokumenty niekompletne lub złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Elżbieta Grzybek

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 86

os. Jagiellońskie 18

31-834 Kraków

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 86 ()