BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
DYREKT

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków (adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

Specjalista w Zespole Budżetu,Planowania i Funduszy – 1 etat

(Nr.ref.07-ZZM-2015r.)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe ekonomiczne

c) staż pracy : minimum 5 lat stażu pracy w finansach lub bankowości

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów i umiejętność stosowania:

- Ustawy o rachunkowości;

- Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów

Jednostek samorządu terytorialnego;

- Ustawy o podatku VAT;

- Ustawy o finansach publicznych;

- Rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej;

- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.);

b) biegła znajomość obsługi programów finansowo-księgowych pakietu MS Office (Word,Excel,MAN);

c) umiejętność pracy w zespole;

d) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przyjmowanie i rejestrowanie w systemie księgowym dokumentów księgowych oraz sprawdzanie i ich zgodności pod względem formalno-rachunkowym ,zgodność z załączonymi dokumentami;

b) terminowe regulowanie zobowiązań;

c) czuwanie nad środkami finansowymi na rachunkach bankowych w celu terminowego regulowania zobowiązań ZZM;

d)analiza należności i zobowiązań oraz wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty i potwierdzeń sald;

e)wystawianie not księgowych z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom na podstawie wskazań dostarczonych przez Zespoły merytoryczne wraz z weryfikacją zgodności formalno-rachunkowej przekazanego wniosku z danymi zawartymi w protokole odbioru robót/wykonania usług/dostawy towarów;

f)rozliczenie inwestycji zakończonych

g)ujmowanie w księgach rachunkowych odpisów amortyzacyjnych;

h)przekazywanie danych z ksiąg rachunkowych dla celów sprawozdania GUS;

i)sporządzanie informacji o stanie Mienia Komunalnego w podziale na grupy środków trwałych i umorzenie;

j)prowadzenie księg rachunkowych;

k)sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki po zakończeniu roku budżetowego; l)sporządzanie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług;

ł)dokonywanie rozliczeń kont księgowych rozrachunkowych;

m)obsługa finansowo-księgowa projektów realizowanych przez ZZM finansowanych przy Unii Europejskiej;

n)prowadzenie „Banku Informacji”o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych;

o)przygotowanie wniosków, prowadzenie rozliczanie i sprawozdawczość zadań dofinansowywanych

ze środków zewnętrznych;

p)przygotowanie i opracowanie projektu budżetu na podstawie danych uzyskanych z komórek merytorycznych, zgłaszanie wniosków do planów inwestycyjnych rocznych, wieloletnich z uwzględnieniem wszystkich robót branżowych i źródeł finansowania;

r)planowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami;

s)analiza zgodności realizacji zadań z przyjętym planem na dany rok budżetowy;

t)opracowanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących wykonywania planów oraz WPF w zakresie rzeczowy i finansowym.

 

5) Warunki pracy i płacy;

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia.

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 2600,00 zł do 2800,00 zł brutto miesięcznie.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy-podpisany odręcznie

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 07-ZZM-2015" – w terminie do dnia: 07-09-2015r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 34 18 514.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor Piotr Kempf


INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (Nr.ref.07-ZZM-2015r.)