BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

Specjalista ds. Ochrony Terenów Zielonych- 1 etat

(Nr ref. 05-ZZM-2015)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa, rolnictwa lub pokrewne;

c) staż pracy: minimum 5 lat stażu pracy na podobnym stanowisku;

d) czynne prawo jazdy kat.B;

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin, ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawa łowieckiego, dostępu do informacji publicznej i planowania i zagospodarowania przestrzennego;

b)znajomość:

- znajomość struktury oraz statutu ZZM w Krakowie;

- biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office;

- umiejętność pracy w zespole;

- umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

- posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.


3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)Monitorowanie chronionych terenów zielonych na terenie Gminy Miejskie Kraków;

b)Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa;

c)Udział w sporządzaniu planów ochrony środowiska na terenie Gminy Miejskiej Kraków;

d)Prowadzenie i udostępnianie rejestru informacji o środowisku i jego ochronie na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

5. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Za Torem 22 i ul. Reymonta 20

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia.

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 3100,00 zł do 3600,00 zł brutto miesięcznie.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZZM) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

f) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

g) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

i) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

j) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie - Nr Ref.05-ZZM-2015r." -w terminie do dnia 18-08-2015 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZZM ul. Za Torem 22,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 257 00 72.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor Piotr KempfINFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (Nr ref. 05-ZZM-2015)