BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

inspektor do spraw budowlanych

 

 

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 

 

Wymiar etatu: 1

 

 

 

Liczba stanowisk pracy: 1

 

 

 

Adres urzędu:

 

ul. Wielicka 28 A

 

30-552 Kraków

 

 

 

 

 

Miejsce wykonywania pracy:

 

 

Kraków

 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 

 

działalność inspekcyjno - kontrolna w sprawach określonych w art. 81, 83 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami),

 

dokonywanie inspekcji i kontroli budów, robót budowlanych, utrzymywania i użytkowania obiektów budowlanych,

 

dokonywanie kontroli uprawnień do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie oraz wykonywania w tym zakresie obowiązków przez uczestników procesu budowlanego,

 

dokonywanie, prowadzenie kontroli należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,

 

prowadzenie spraw administracyjnych w ww. zakresie,

 

współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,

 

prowadzenie korespondencji urzędowej,

 

przyjmowanie stron.

 

 

 

Warunki pracy

 

 

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 

 

 

- praca na ternie urzędu – przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień,

 

- praca poza siedzibą urzędu – kontrole budów i robót budowlanych, konieczność przemieszczania po terenie miasta,

 

-kontrole budów i robót budowlanych (badania lekarskie na pracę na wysokości),

 

- praca w urzędzie i poza siedzibą urzędu – kontakt z klientami dlatego konieczny jest odporność na stres.

 

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 

 

- praca na 5 i 6 piętrze w budynku, którym jest winda, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 

- narzędzia pracy – komputer,

 

- samochód na wyposażeniu inspektoratu.

 

 

 

 

 

Inne wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

n i e z b ę d n e:

 

 

wykształcenie: średnie budowlane

 

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem, 1 rok w administracji publicznej

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 

wykształcenie średnie,

 

znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 

zdolność analitycznego myślenia,

 

umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),

 

komunikatywność,

 

zdolności mediacyjne,

 

umiejętność pracy w warunkach stresowych,

 

prawo jazdy kat. B

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 

 

życiorys i list motywacyjny

 

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 

oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

 

 

Termin składania dokumentów:

 

 

 

26-07-2015 r.

 

 

 

Miejsce składania dokumentów:

 

 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

ul. Wielicka 28 A

 

30-552 Kraków

 

Dokumenty proszę składać w kopercie z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko inspektor".

 

 

 

 

 

Inne informacje:

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12-616-56-54, fax. 12-616-56-41.

 

Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.

 

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru.

wynik naboru