BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY

Grodzki Urząd Pracy

Centrum Aktywizacji Zawodowej/

Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy

/miejsce wykonywania pracy/

 

Specjalista ds. programów lub Specjalista ds. programów – stażysta – 1 etat

/nazwa stanowisk/a pracy/

 

 

 

 

 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/ t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202/ określonych dla stanowisk urzędniczych.

 1. Wykształcenie wyższe /licencjat lub magisterskie/.
 2. Doświadczenie zawodowe minimum 12 - miesięczne na stanowisku zajmującym się realizacją zadań związanych z problematyką bezrobocia, pomocy społecznej lub pracą przy obsłudze projektów finansowanych ze środków publicznych np. FP, PRRON, EFS. - nabyte w trakcie wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych , przygotowania zawodowego lub stażu.2. Wymagania dodatkowe

 1. Dobra znajomość przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.149 z pózn. zm.) oraz przepisów wykonawczych w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, w tym: w szczególności organizacji szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/akty-prawne.
 2. Znajomość KPA.
 3. Wiedza dotycząca dokumentów programowych związanych z aplikacją i realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /w szczególności informacje dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 http://www.power.gov.pl/ i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, Małopolskiego na lata 2014-2020 – http://www.rpo.malopolska.pl/
 4. Biegła obsługa programów komputerowych m.in. Pakiet Microsoft Office lub OpenOffice,
 5. Komunikatywność, umiejętność: pracy w zespole, organizacji pracy własnej, analitycznego myślenia.3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowanie aplikacji dla projektów współfinansowanych lub finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej:
 2. Bieżąca obsługa realizowanych projektów, w tym: informacja i promocja, nabór beneficjentów na formy wsparcia wskazane we wniosku o dofinansowanie (np. staże, szkolenia, dotacje); tworzenie /modyfikowanie istniejących/, realizacja i monitorowanie IPD w ustalonym zakresie, realizacja zadań z zakresu programów rynku pracy określonych we wniosku o dofinansowanie, realizacja pośrednictwa dla beneficjentów projektów z zakresu ofert subsydiowanych ze źródeł pomocowych, badanie efektywności zatrudnieniowej po udziale w projekcie.
 3. Sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań z realizowanych programów.
 4. Ewaluacja i monitoring podjętych działań w ramach realizowanych programów, w tym: postępu rzeczowego i postępu finansowego;
 5. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu zaangażowanymi merytorycznie w realizowany projekt.
 6. Współpraca z partnerami rynku pracy /Organizatorami staży, Pracodawcami, Jednostkami Szkolącymi/
 7. Prowadzenie bieżącej korespondencji z zakresu zadań prowadzonych na stanowisku.

 


4. Wymagane dokumenty:

a.list motywacyjny,

 1. curriculum vitae,
 2. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników , pok. 220 lub ze strony internetowej Urzedu lub BIP)
 3. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 4. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 5. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Proponowane wynagrodzenie


Według kategorii XI, wynagrodzenie zasadnicze brutto 1800 – 2100 zł.

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska na które ogłoszono nabór a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. programów/ Specjalista ds. programów – stażysta 1 etat w terminie od 07.07.2015r. do 17.07.2015r.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z pózn. zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

mgr Marek Cebulak

 

 


 

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Referat Pozyskiwania i Obsługi Funduszy

 

 

………………………………………………………………..

Specjalista ds. programów lub Specjalista ds. programów – stażysta – 1 etat

…………………………………………………………………

/nazwa stanowiska pracy/

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 4 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 4 kandydatów spełniło wymogi formalne.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 27.07.2015r. od godz.9.00 pok. nr 218

- I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

O godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 


 

 

 


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzki Urząd Pracy w Krakowie - Specjalista ds. programów lub Specjalista ds. programów - stażysta - 1 etat