BIP Archiwalny - DDJB (data archiwizacji: 2016-01-12, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXX/495/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 18 listopada 2015 r.)
DYREKTOR SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
IM. JANA BRZECHWY W KRAKOWIE, AL. POD KOPCEM 10 A
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
STARSZY INTENDENT


1. Wymagania formalne
Spełnienie wymagań okreśłonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1202).

Uwaga: osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania niezbędne

 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku intendenta w placówce opiekuńczo-wychowawczej min. 5 lat.
 2. Wykształcenie min. średnie
 3. Znajomość programu Magazyn VULCAN
 4. Znajomość pakietu Microsoft Office
 5. Znajomość systemu HACCP
 6. Brak przeciwskazań zdrowotnych (praca częśćiowo fizyczna, dźwiganie).

3. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość rynku - związana z umiejętnością zakupu świeżych i tanich produktów.


4. Zakres obowiązków

 1. Systematyczne zaopatrywanie placówki w artykuły żywnościowe, zwracając szczególną uwagę na termin przydatności do spożycia
 2. Zaopatrywanie placówki w meble, sprzęt, środki czystości i inne artykuły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki
 3. Prawidłowe zabezpieczenie przewozu artylułów zaopatrzenia
 4. Dokonywanie wszelkich zakupów zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych
 5. Dokonywanie zakupów zgodnie z planem wydatków i harmonogramem
 6. Wdrażanie zasad dobrej praktyki higienicznej i systemu HACCP
 7. Uzgadnianie rodzaju i gatunku kupowanych artykułów zaopatrzenia: spożywczych oraz mebli i sprzętu- z dyrektorem placówki, a spożywczych także z dietetyczką
 8. Odpowiada za zgodność zakupu z fakturą, systematycznie księguje zakupiony towar zgodnie z przepisami
 9. Rozliczanie zakupionych i przyjętych artykułów ilościowo-wartościowo
 10. Codzienne wydawanie z magazynu artykułów do sporządzania posiłków
 11. Księgowanie przychodów i rozchodów artykułów otrzymanych od darczyńców (według protokołu przyjęcia)
 12. Uzgadnianie rozchodu artykułów zakupionych oraz otrzymanych z księgowością
 13. Odpowiada za prawidłowe prowadzenie i zagospodarowanie magazynów: spożywczego i jarzynowego
 14. Dbanie o ład i porządek w magazynach, prawidłowe przechowywanie artykułów, niedopuszczanie do przetreminowania
  i zespucia żywności, zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą itp.
 15. Sporządznie comiesięcznych rozliczeń rozchodów materiałów
 16. Rozliczanie na bieżąco pogotowia kasowego

 4. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu - zatarudnienie od 01.08.2015.
 2. Pierwsza umowa na czas określony, na okres trzech miesięcy
 3. Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2014, poz 1786)
 4. Miejsce pracy: SPOW im. J. Brzechwy w Krakowie, Al. Pod Kopcem 10 A


5. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje
 4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe
 5. Zaświadczenie o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie SPOW im. J. Brzechwy, Al. Pod Kopcem 10 A, 30-544 Kraków od poniedzialku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00, lub pocztą do dnia 13.07.2015r., do godziny 14:00 (decyduje data wpłynięcia oferty),
w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko starszy intendent".

Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie (telefonicznie lub drogą elektroniczną).

Orginały wymaganych dokumentów nalezy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej SPOW im. J. Brzechwy, Al. Pod Kopcem 10 A oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


7. W miesiącu czerwcu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi conajmniej 6%.
Dyrektor

Z. Elżbieta Kaczor

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy ()