BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych
DYREKTOR

ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

31 – 510 Kraków, ul. Rakowicka 26

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starszy Inspektor - 1 etat

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZCK, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

b) wykształcenie wyższe – prawo, ekonomia, administracja,

c) staż pracy – 4 letnie doświadczenie zawodowe.

 

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, znajomość regulacji prawnych w zakresie cmentarnictwa, ustawy o ochronie danych osobowych,

b) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

c) zdolność rozwiązywania problemów,

d) umiejętność analitycznego myślenia i argumentowania,

e) umiejętność redagowania pism,

f) umiejętność pracy w zespole,

g) samodzielność, komunikatywność,

h) obsługa komputera, programów Microsoft Office,

i) znajomość zasad prowadzenia korespondencji i obiegu dokumentów.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

3. Zakres obowiązków

a) przyjmowanie zleceń na wykonanie usług cmentarnych do pogrzebów, nowych miejsc, dochowań do istniejących grobów ziemnych i murowanych,

b) wystawianie rachunków usług pogrzebowych zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem,

c) prowadzenie rejestru pogrzebów i sporządzanie planu pogrzebów na następny dzień,

d) prowadzenie bieżącej ewidencji zmarłych – indeks zmarłych, dziennik zmarłych, książki kwater,

e) identyfikacja grobów w terenie, sprawdzanie warunków terenowych istniejących grobów do pochowań i opłat prolongacyjnych, klasyfikacja grobów do ponownego użycia lub przekopu, prowadzenie ewidencji miejsc do ponownego użycia,

f) przyjmowanie zleceń na ekshumację, ustalanie terminów, prowadzenie ewidencji, kompletowanie dokumentów, pobieranie opłat zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, uczestnictwo przy wykonywaniu usługi,

g) udzielanie informacji dotyczących pochowań, świadczonych usług, wysokości opłat cmentarnych oraz informacji z zakresu prac kamieniarskich,

h) kontrola terminowości dokonywania opłat prolongacyjnych oraz wpłat z tytułu rozłożenia na raty opłat prolongacyjnych za nienaruszalność grobów,

i) wydawanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji montażu nagrobków ( remonty, wymiana, itp..),

j) sprawowanie nadzoru przy ustawianiu nowych nagrobków, przy wytyczaniu miejsca pod budowę grobu murowanego i przy budowie grobu murowanego,

k) sporządzanie protokołów odbioru częściowego, końcowego grobowca oraz protokołów uzupełniających,

l) prowadzenie korespondencji z zakresu opłat prolongacyjnych, prac kamieniarskich, interwencyjnych i innych,

m) prowadzenie bieżącej kontroli działalności zakładów kamieniarskich i osób prywatnych na terenie cmentarza w zakresie zgodności wykonywanych robót z wniesionymi opłatami i ich lokalizacją,

n) kompletowanie dokumentów przekazywanych do archiwum,

o) sporządzanie relacji terenowych do grobów ziemnych i murowanych, opisu terenowego i stanu technicznego grobów,

p) udzielanie informacji o stanie prawnym grobów oraz procedurach w zakresie nabycia prawa dysponowania grobem murowanym oraz ziemnym,

q) przenoszenie uprawnień do grobów stałych ziemnych oraz grobowców o uregulowanym stanie prawnym, przyjmowanie zastrzeżeń i dyspozycji do grobów,

r) dokonywanie wpisów do akt cmentarnych grobów stałych i murowanych czasowych na podstawie orzeczeń sądowych i aktów notarialnych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- wymiar czasu pracy – 1 etat

- płaca zasadnicza zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń + dodatek za staż pracy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem ZCK

- osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej (art. 16, ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) w trakcie zawartej umowy o pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, odbywają służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

 

- Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań

Praca w równoważnym systemie czasu pracy w godzinach pomiędzy 7:00 – 17:00. Pracownik wykonuje czynności związane z pracą przy biurku i komputerze oraz na terenie cmentarzy.

 

- Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Na terenie jednostki pracownik porusza się drogami komunikacyjnymi wewnątrz budynku: korytarze, klatki schodowe - schody, przejścia. Wykonując czynności na terenie cmentarzy pracownik porusza się po powierzchniach utwardzonych – alejki, place jak również po terenach zielonych – kwatery, pasy zieleni. Pomiędzy cmentarzami przemieszcza się za pomocą środków komunikacji zbiorowej (np. tramwaj, autobus).5. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie lub w Dziale Spraw Pracowniczych ZCK),

b) kopia dowodu osobistego,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

a) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia),

b) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z póź. zm.),

d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

(Osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

e) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu , w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym ZCK lub wysłać pocztą na adres: ul. Rakowicka 26, 31 – 510 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – Starszy Inspektor ”.6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin składania ofert upływa w dniu 3 czerwca 2015 roku.

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną do ZCK po tym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do następnego etapu naboru kandydaci będą informowani telefonicznie na podany numer w dokumentach aplikacyjnych.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZCK (www.bip.krakow.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26.

 
7. Ilość etatów
1
Dyrektor: DOROTA IWANICKA

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych (3)