Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

znak sprawy: A-271-20/2014 Kraków, 2.12.2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

na dostawę artykułów żywnościowych

I. Zamawiający:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Praska 25,

30-329 Kraków

tel.: 12/266-03-64, faks: 12/266-03-64 wew. 27

e-mail: administracja@dpspraska.pl

www.dpspraska.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221000-6, 03222300-6, 15811000-6, 15331170-9, 03142500-3, 15800000-6,15100000-9, 15500000-3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część I będzie obejmować świeże warzywa i owoce.

Część II będzie obejmować wyroby piekarskie.

Część III będzie obejmować mrożone artykuły spożywcze.

Część IV będzie obejmować jaja kurze świeże.

Część V będzie obejmować artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery.

Część VI będzie obejmować mięso świeże, wędliny i drób.

Część VII będzie obejmować mleko i produkty mleczarskie.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie od dnia 1. stycznia 2015 r. do

31. grudnia 2015 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwie dostawy artykułów żywnościowych,

2) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w części IV SIWZ.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2.1)

2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 2.2),

UWAGA 1. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2, powinny być podpisane przez osoby podpisujące ofertę.

UWAGA 2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, powinien być złożony przez każdego z Wykonawców.

VI. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający będzie rozpatrywał i oceniał oferty oddzielnie dla każdej

części. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

1. Cena A (x) – 95%

2. Termin płatności B ( x) - 5%

Kryteria i ich wartość w ocenie : 1% = 1 pkt.

Ad 1) Cena –A (x)

a. przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem,

b. ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

Cena min

A (x) = -------------------------------- x 100 pkt x 95 %

Cena (x) oferty badanej

gdzie:

A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny,

Cena min – cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach na daną część objętą przetargiem,

Cena (x) – cena brutto zawarta w ofercie badanej „x”.

Przyznaną liczbę punktów wylicza się po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku ( końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt. i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt.).

Cenę dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik 1 do niniejszej specyfikacji).

Ad. 2) Termin płatności B (x)

gdzie:

B (x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium termin płatności

7 dni - 0 pkt

14 dni - 1 pkt

21 dni - 3 pkt

30 dni - 5 pkt

Termin płatności dla poszczególnych części należy przedstawić na formularzu ofertowym (załącznik 1 do niniejszej specyfikacji).

Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 30 dni zgodnie z ustawą z dnia

8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. 2013r.

Poz.403). Łączna punktacja C będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach

wzoru:

C = A + B

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać od jednego członka komisji, wynosi 100.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 , 30-329 Kraków, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, w terminie do dnia 9.12.2014r. godz. 10.00.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25, 30-329 Kraków pom. świetlicy w dniu 9.12.2014 r. godz. 10.30.

IX. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie www.dpspraska.pl w zakładce „zamówienia publiczne”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego – w dziale administracyjno-gospodarczym i obsługi technicznej, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 2.12.2014r. pod nr. 249973 - 2014

Załączniki

1. SIWZ

2. Formularz oferty

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Oświadczenie 1

5. Oświadczenie 2

6. Wzór umowy