BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych
DYREKTOR

ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

31 – 510 Kraków, ul. Rakowicka 26

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor - 1 etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZCK, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

b) wykształcenie: minimum średnie,

c) staż pracy:- przy wykształceniu średnim - minimum 4 letnie doświadczenie zawodowe,

w tym udokumentowane minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

- przy wykształceniu wyższym - minimum 2 letnie, udokumentowane

doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z przygotowywaniem i przeprowadzaniem zamówień publicznych.

 

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz praktycznego jej stosowania,

b) podstawowa znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych,

c) umiejętność obsługi strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych,

d) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

e) zdolności rozwiązywania problemów,

f) umiejętność redagowania pism,

g) umiejętność argumentowania i analitycznego myślenia,

h) umiejętność pracy w zespole,

i) samodzielność, dyspozycyjność,

j) biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.

 W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

3. Zakres obowiązków

a) prowadzenie kompleksowej obsługi ZCK w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

b) prowadzenie rejestrów postępowań oraz zabezpieczanie dokumentacji przetargowej,

c) sporządzanie sprawozdawczości i analiz z zakresu zamówień publicznych,

d) sporządzanie planu zamówień publicznych w oparciu o plany przedstawione przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych ZCK,

e) bieżące analizowanie zmian obowiązujących przepisów prawa związanego z procedurami udzielania zamówień publicznych,

f) redagowanie i przygotowywanie umów na wykonanie zamówienia.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- wymiar czasu pracy – 1 etat

- płaca zasadnicza zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń + dodatek za staż pracy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem ZCK

- osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej (art. 16, ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz. U. Nr 223, poz.1458, ze zm.) w trakcie zawartej umowy o pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, odbywają służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

 

- Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań

Godziny pracy stałe (7:30 – 15:30). Pracownik większość czynności związanych z pracą wykonuje w pomieszczeniach przy biurku: praca z dokumentami, obsługa komputera, uczestnictwo w procedurach związanych z zamówieniami publicznymi.

 

- Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Na terenie jednostki pracownik porusza się drogami komunikacyjnymi wewnątrz budynku: korytarze, klatki schodowe - schody, przejścia. Porusza się także między poszczególnymi obiektami ZCK na terenie Krakowa. W terenie przemieszcza się za pomocą środków komunikacji zbiorowej (np. tramwaj, autobus).


5. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie lub w Dziale Spraw Pracowniczych ZCK)

b) kopia dowodu osobistego,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

a) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia),

b) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926

z późn. zm.),

d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

(Osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego);

e) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu , w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym ZCK lub wysłać pocztą na adres: ul. Rakowicka 26, 31 – 510 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – Inspektor”.

Termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2014 roku.

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną do ZCK po tym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do następnego etapu naboru kandydaci będą informowani telefonicznie na podany numer w dokumentach aplikacyjnych.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZCK (www.bip.krakow.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26.

 
7. Ilość etatów
1
Dyrektor: DOROTA IWANICKA

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych (3)