BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych
DYREKTOR

ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

31 – 510 Kraków, ul. Rakowicka 26

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Starszy Inspektor - 1 etat

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZCK, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.),

b) wykształcenie wyższe – preferowany kierunek wykształcenia: budownictwo,

c) staż pracy – 4 lata w tym minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z przygotowaniem i realizacją procesu inwestycjnego – potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innym dokumentem.

 Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,

b) znajomość i umiejętność organizowania procesu inwestycyjnego,

c) umiejętność sporządzania i przygotowywania dokumentów niezbędnych do udzielania zamówień publicznych,

d) umiejętność analizy dokumentacji projektowej,

e) umiejętność redagowania pism,

f) umiejętność argumentowania i analitycznego myślenia,

g) samodzielność, komunikatywność,

h) biegła obsługa komputera

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).


3. Zakres obowiązków

a) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i przygotowaniem procesu inwestycji i remontów,

b) prowadzenie zagadnień dotyczących uzyskania decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń na budowę,

c) sprawowanie kontroli nad terminową i właściwą jakościowo realizacją inwestycji oraz prowadzonych robót,

d) monitorowanie realizacji inwestycji i remnotów w zakresie rzeczowym i finansowym,

e) prowadzenie rozliczeń przejściowych i końcowych inwestycji i remontów,

f) przygotowywanie wymaganej przepisami dokumentacji technicznej i formalno – prawnej,

g) przygotowywanie materiałów do udzielenia zamówienia publicznego,

h) opracowywanie stosownych sprawozdań z realizacji inwestycji i remontów,

i) opracowywanie projektów aktów wewnętrznych w zakresie objętym właściwością działu.


4. Warunki pracy i płacy:

- wymiar czasu pracy – 1 etat

- płaca zasadnicza zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń w przedziale od 1550,00 – 3240,00 zł brutto miesięcznie + dodatek za staż pracy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem ZCK

- osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej (art. 16, ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz. U. Nr 223, poz.1458, ze zm.) w trakcie zawartej umowy o pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, odbywają służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

 - Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań

Godziny pracy stałe (7:30 – 15:30). Pracownik wykonuje czynności związane z pracą przy biurku i komputerze oraz w terenie związane z realizacją prowadzonych inwestycji i remontów. Większość czynności wykonywana jest w pomieszczeniach biurowych: praca z dokumentami, obsługa komputera, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach z inwestorami i wykonawcami robót. Monitorowanie oraz kontrola prowadzonych prac w terenie.

 - Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Na terenie jednostki pracownik porusza się drogami komunikacyjnymi wewnątrz budynku: korytarze, klatki schodowe - schody, przejścia. Porusza się także między poszczególnymi obiektami ZCK na terenie Krakowa. Przy wykonywaniu zadań w terenie pracownik przemieszcza się za pomocą środków komunikacji zbiorowej (np. tramwaj, autobus). Praca w terenie wykonywana jest często w trudnych warunkach technicznych: budowa, remonty obiektów kubaturowych, sieci wodociągowe i kanalizacyjne.5. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie lub w Dziale Spraw Pracowniczych ZCK)

b) kopia dowodu osobistego,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia),

e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

(Osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego);

h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu , w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym ZCK lub wysłać pocztą na adres: ul. Rakowicka 26, 31 – 510 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – Starszy Inspektor”.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 lipca 2013 roku.

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną do ZCK po tym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do następnego etapu naboru kandydaci będą informowani telefonicznie na podany numer w dokumentach aplikacyjnych.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZCK (www.bip.krakow.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26.

 

7. Ilość etatów
1 etatDyrektor - DOROTA IWANICKA

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych (3)