PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 18 czerwca do 29 lipca 2013 r.

 


CZĘŚĆ GRAFICZNA: Odnośnik do części tekstowej - wyłożenie Odnośnik do Prognozy oddziaływania na środowisko - wyłożenie


KIERUNKI UJEDNOLICONE:

dokument pdf-rysunekSTRUKTURA PRZESTRZENNA (ok. 15 MB)

dokument pdf-rysunekŚRODOWISKO KULTUROWE (ok. 5 MB)

dokument pdf-rysunekŚRODOWISKO PRZYRODNICZE (ok. 7 MB)

dokument pdf-rysunekSYSTEMY TRANSPORTU (ok. 15 MB)

dokument pdf-rysunekINFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNALNA (ok. 13 MB)

dokument pdf-rysunekPLANOWANIE MIEJSCOWE I PROGRAMY OPERACYJNE (ok. 12 MB)


UWARUNKOWANIA:

dokument pdf-rysunekPOWIĄZANIA KRAKOWA ZE STREFĄ PODMIEJSKĄ (ok. 13 MB)

dokument pdf-rysunekSTRUKTURA FUNKCJONALNA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (ok. 15 MB)

dokument pdf-rysunekSTRUKTURA I ROZMIESZCZENIE USŁUG (ok. 15 MB)

dokument pdf-rysunekDZIEDZICTWO KULTUROWE (ok. 16 MB)

dokument pdf-rysunekZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO (ok. 17 MB)

dokument pdf-rysunekOCHRONA I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA (ok. 25 MB)

dokument pdf-rysunekUKŁAD, KATEGORYZACJA I KLASYFIKACJA DROGOWO-ULICZNA ORAZ ZRÓŻNICOWANIA WARUNKÓW OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA POJAZDÓW (ok. 6 MB)


dokument pdf-rysunekTRANSPORT ZBIOROWY (ok. 6 MB)


OBOWIĄZUJĄCE UWARUNKOWANIA REJONU SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH:

dokument pdf-rysunekDOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE TERENU (ok. 8 MB)

dokument pdf-rysunekSTAN ZAGOSPODAROWANIA I INFRASTRUKTURA USŁUGOWA (ok. 10 MB)

dokument pdf-rysunekSTAN FUNKJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU (ok. 11 MB)

dokument pdf-rysunekSTAN WYPOSAŻENIA W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ I KOMUNALNĄ (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunekSTAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO I PRZYRODNICZEGO (ok. 14 MB)

dokument pdf-rysunekZASOBY I STAN OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH (ok. 14 MB)

dokument pdf-rysunekKONTEKST PONADLOKALNY I METROPOLITALNY (ok. 10 MB)


Powrót do strony głównej