Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.dpspraska.pl
________________________________________
Kraków: Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy Praskiej 25 w Krakowie w celu dostosowania placówki do wymogów standaryzacyjnych wynikających z przepisów prawa
Numer ogłoszenia: 69303 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Praska 25, 30-329 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 2660364, faks 012 2660364 w. 27.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy Praskiej 25 w Krakowie w celu dostosowania placówki do wymogów standaryzacyjnych wy-nikających z przepisów prawa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja Domu Po-mocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie obejmuje: dobudowę klatki schodowej, wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wentylacji, sanitarnej, sygnalizacji pożaru i oddy-miania klatki schodowej, wykonanie drogi pożarowej. Roboty będą wykonywane w budynku za-mieszkanym - pensjonariusze będą zamieszkiwać w budynku w czasie wykonywania robót. Zainte-resowanemu Wykonawcy Zamawiający umożliwi dostęp na teren budynku w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2, 45.30.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który: 1) wykonał w okresie ostat-nich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w po-stępowaniu o udzielenie zamówienia (rozpoczął oraz zakończył w tym okresie) co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu rozbudowy budynku użyteczności pu-blicznej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, o wartości (brutto) co najmniej 500 000 zł każda - znaczenie 50%, Uwaga: 1) przez rozbudowę budynku - należy rozumieć wy-konanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów technicznych takich m.in. jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość itp. 2) przez budynek uży-teczności publicznej - należy rozumieć budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastro-nomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym morskim lub wodnym, śródlądo-wym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uży-teczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (§ 3 pkt 6 rozporządze-nia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.1 ogłoszenia. Z wykazu, o którym mowa w sekcji III.4.1 powinno wynikać, że wykonaw-ca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze-nie do udziału w postępowaniu, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbudowy budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, o wartości (brutto) co najmniej 500 000 zł każda, oraz dokumentów potwier-dzających, że roboty wykazane w wykazie zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone - wykonawca, który udokumentuje (przez dołączenie referencji, li-stów referencyjnych lub dokumentów o podobnym charakterze) należyte wykonanie co naj-mniej 2 robót budowlanych wskazanych w wykazie - otrzyma 50 pkt. Za każdą kolejną robo-tę, o której mowa wyżej, udokumentowaną że została wykonana zgodnie ze sztuką budow-laną i prawidłowo ukończona, otrzyma dodatkowo 10 pkt, jednak łącznie z tytułu wykona-nych wszystkich robót nie więcej niż 100 pkt (wzór wykazu znajduje się na stronie Zamawia-jącego).
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który: 2) dysponuje osobami posia-dającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, instalacyjnej w za-kresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych instalacyjnej w zakresie insta-lacji i urządzeń cieplnych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych i kli-matyzacyjnych, wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, Oce-na spełniania warunku będzie dokonana na podstawie wykazu osób posiadających upraw-nienia budowlane, o którym mowa w sekcji III.4.1, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z podaniem dla każdej osoby następujących informacji: imię i nazwisko, specjalność i zakres uprawnień do kierowania robotami budow-lanymi, posiadane uprawnienia (decyzja, numer), podstawa do dysponowania daną osobą, wraz z oświadczeniem, że osoby wskazane w wykazie posiadają wymagane uprawnienia budowlane (wzór wykazu znajduje się na stronie Zamawiającego),
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który: posiada średni roczny przy-chód netto ze sprzedaży z ostatnich trzech lat obrotowych w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł - znaczenie 50% Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie do-kumentów, o których mowa w sekcji III.4.1 ogłoszenia - ze złożonych przez wykonawcę ra-chunków zysków i strat albo w przypadku gdy wykonawca nie jest zobowiązany do ich spo-rządzenia innych dokumentów określających przychód netto ze sprzedaży za okres ostat-nich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy, to za ten okres - powinno wynikać, że średni roczny przychód netto ze sprzedaży z ostatnich trzech lat obrotowych jest co najmniej równy 1 000 000,00 zł, - wykonawca, dla którego przychód netto ze sprzedaży będzie równy 1 000 000,00 zł otrzyma 50 pkt, wykonawca, dla którego przychód ze sprzedaży będzie najwyższy spośród wszystkich wykonawców (którzy złożyli wnioski i nie zostali wykluczeni z postępowania), otrzyma 100 pkt, a pozostali wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną w sposób liniowy (w granicach od 50 do 100 pkt), w za-leżności od wielkości przychodu. W przypadku określenia przychodu netto ze sprzedaży w walucie innej niż waluta polska, przeliczenie na walutę polską będzie dokonane według średniego kursu waluty zawartego w tabeli kursów średnich NBP z dnia, w którym niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich ro-dzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzają-cego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególno-ści odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadcze-nia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykony-wanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi oso-bami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, po-siadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o ba-danym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonaw-ców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępo-waniu: 5.
Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postę-powaniu
1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze-nie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (rozpoczął oraz zakończył w tym okresie) co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu rozbudowy budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, o wartości (brutto) co najmniej 500 000 zł każda - znaczenie 50%, 2) posiada średni roczny przychód netto ze sprzedaży z ostatnich trzech lat obrotowych w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł - znaczenie 50%
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 90
• 2 - okres gwarancji - 10
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko pod warunkiem, że Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę. Warunkiem takiej zmiany są: - zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są konieczne z uwagi na technologię wykonania, - wystąpienie zdarzeń powstałych w trakcie realizacji umowy, wynikające z tzw. siły wyższej (np. klęski naturalne, gwałtowne zdarzenia polityczne, ekonomiczne, strajki itp.) - warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie robót, - konieczność zmiany terminu wykonania robót z przyczyn le-żących po stronie Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpspraska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. Praska 25, 30-329 Kraków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2012 godzina 10:00, miejsce: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Praska 25, 30-329 Kraków (sekretariat) parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przy-padku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegają-cych zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Po-rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Wniosek

Wykaz osób

Wykaz robót