Dokument archiwalny

Podatek od nieruchomości     (przejdź do 2013)

 

 

W 2012 r. stawki podatku od nieruchomości będą wynosić rocznie:
   1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,76 zł od 1 m2 powierzchni,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej położonych na obszarach określonych w załączniku nr 1 do właściwej uchwały RMK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, na których rozpoczęto proces inwestycyjny - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych, mięsnych - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie betoniarstwa, kamieniarstwa, stolarstwa, mechaniki pojazdowej, blacharstwa pojazdowego, lakiernictwa pojazdowego - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni,
f) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,11 zł od 1 ha powierzchni,
g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni;
   2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w których proces inwestycyjny został zakończony po dniu 1 stycznia 2007 r. położonych na obszarach określonych w załączniku nr 1 do właściwej uchwały RMK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - 8,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych, mięsnych - 8,78 zł od 1 m2 powierzchni,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie betoniarstwa, kamieniarstwa, mechaniki pojazdowej, blacharstwa pojazdowego, lakiernictwa pojazdowego - 17,55 zł od 1 m2 powierzchni,
f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających (Dz. Urz. Woj. Małopol. Nr 679, poz. 5084 z późn. zm.) - 10,97 zł od 1 m2 powierzchni,
g) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
h) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 1,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
i) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu - 6,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
j) związanych z prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) - 1,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
k) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
   3) od budowli:
a) 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
b) stadionów sportowych wraz z infrastrukturą stanowiącą integralną całość techniczno-użytkową - 0,1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

 Formularze aktywne na rok 2012

 

 dla osób fizycznych:

* IN-1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach)
* IN-1/A Załącznik do informacji o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

 

dla osób prawnych:

* DN-1 i DN-1/A Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem do deklaracji - dane dotyczące przedmiotów opodatkowania
* DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
* DN-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 dane dotyczące przedmiotów opodatkowania
* DN-1/B Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
* DN-1/C Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy uchwał Rady Miasta Krakowa

 

 

Formularze na rok 2012 do wydruku

 

dla osób fizycznych:

* IN-1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach)
* IN-1/A Załącznik do informacji o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

 

dla osób prawnych:

* DN-1 i DN-1/A Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem do deklaracji - dane dotyczące przedmiotów opodatkowania
* DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
* DN-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 dane dotyczące przedmiotów opodatkowania
* DN-1/B Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
* DN-1/C Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy uchwał Rady Miasta Krakowa


 

 
Ulgi i zwolnienia

Podstawa prawna
Warunki skorzystania ze stawek preferencyjnych w podatku od nieruchomości za rok 2012

 

 Podatek od nieruchomości w roku 2011

Podatek od nieruchomości w roku 2010

Podatek od nieruchomości w roku 2009

Podatek od nieruchomości w roku 2008

Podatek od nieruchomości w latach 2007-2005