Katalog usług

 

W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniamy klientom Urzędu możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP posortowanych alfabetycznie według Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa realizujących daną usługę:


Legenda:

 

- Usługa realizowana w całości drogą elektroniczną

- Usługa realizowana częściowo drogą elektroniczną

- Pismo, zgodnie z przepisami szczególnymi, nie wymagaja podpisu

 

Informacja na temat liczby realizowanych usług:

 

Liczba usług realizowanych drogą elektroniczną: 114 (w tym: liczba usług realizowanych w całości drogą elektroniczną - 50; usług realizowanych częściowo drogą elektroniczną: 64)


WAŻNE!


Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Krakowa.

Wydział Architektury i Urbanistyki

AU-1: Ustalanie warunków zabudowy

AU-2: Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

AU-3: Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU-4: Pozwolenie na budowę, Zmiana pozwolenia na budowę

AU-5: Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora

AU-6: Pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych

AU-7: Wydanie dziennika budowy/rozbiórki

AU-8: Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
AU-9: Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
AU-10: Zgłoszenie budowy - wykonania robót budowlanych

AU-11: Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

AU-12: Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

AU-13: Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne

AU-14: Pozwolenie na budowę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu
AU-15: Pozwolenie na rozbiórkę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu
AU-16: Zgłoszenie odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

AU-17: Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Biuro Kontroli Wewnętrznej

BK-1 Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

BK-2 Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Biuro Planowania Przestrzennego

BP-1: Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • według przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 199 z późn. zm.)

BP-2: Wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

BP-3: Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

BP-4: Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego.

Wydział Geodezji

GD-13: Wydawanie zaświadczeń o położeniu budynku

Wydział Promocji i Turystyki

PT-1: Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

PT-2: Wydawanie materiałów promocyjnych (tj. gadżetów i wydawnictw)

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

KM-1: Rejestracja pojazdów nowych

KM-2: Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

KM-6 Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z:

1) brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

2) zmianą danych osobowych

KM-7: Wyrejestrowanie pojazdu

KM-9: Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

1) wywozu pojazdu za granicę,

2) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP,

3) przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy.

KM-14: Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

KM-17: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

KM-18: Wydanie wtórnika:

a) prawa jazdy,

b) pozwolenia do kierowania tramwajem.

KM-19: Wymiana prawa jazdy

KM-20: Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy

 KM-21 Profil kandydata na kierowcę (PKK)

KM-22 Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy)

KM-23 Wydawanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem/wydanie prawa jazdy (zmiana danych)

KM-33: Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

KM-36: Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

KM-38: Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 KM-39: Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób – udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

 KM-40: Wydanie dodatkowych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób – udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

 KM-41: Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób lub wydanie wypisu w przypadku utraty – udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

KM-42: Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

KM-49: Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej)

KM-50: Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wniosek o wydanie kopii dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego zatrzymanego przez organy kontroli ruchu

Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Wniosek o wydanie zaświadczenia z powodu utraty dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu

Wniosek o zamówienie wtórnika tablic(y) rejestracyjnej(ych)

Kancelaria Prezydenta

KP-2: Udzielanie przez Prezydenta Miasta Krakowa wsparcia (patronat honorowy, członkostwo w komitecie honorowym) przedsięwzięciom i wydarzeniom

KP-3: Nadawanie przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaki Honoris Gratia

KP-5: Wydanie zgody na udostępnienie/wykorzystanie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

OC-2: Udzielenie zezwolenia na organizowanie imprezy masowej na terenie Miasta Krakowa

Wydział Organizacji i Nadzoru

OR-2: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Krakowa

Wydział Podatków i Opłat

PD-4: Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających takiej osobowości

Wydział Spraw Administracyjnych

SA-1: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (kat. A-detal)

SA-2: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (kat. ABC- detal)

SA-3: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (kat. ABC- gastronomia)

SA-4: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (kat. ABC- catering)

SA-5: Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach (kat. ABC)

SA-6: Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

 SA-7: Postępowanie dotyczące opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

SA-10: Wydawanie dowodów osobistych

SA-11: Wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

SA-13: Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego

SA-15: Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców)

SA-16: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (nie dotyczy cudzoziemców)

SA-17: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (nie dotyczy cudzoziemców)

SA-18: Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi

SA-25: Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa

SA-28: Udostępnienie rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków

SA-30: Dopisywanie do spisu wyborców

SA-43: Wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Szczepańskiego oraz Placu Wolnica

SA-53: Wydawanie zezwolenia na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa

SA-54: Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych. Udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych

SA-56: Wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

SA-57: Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Wniosek do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów

Wydział Spraw Społecznych

SO-10: Świadczenie wychowawcze

Urząd Stanu Cywilnego

 SC-14: Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

SC-15: Sprostowanie aktów stanu cywilnego

SC-18: Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

Wydział Kształtowania Środowiska

WS-5: Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.

WS-11: Wydawanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

WS-13: Wpis do rejestru prowadzących transport odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na transport odpadów

WS-19: Uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (dotyczy inwestycji)

WS-20: Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w związku z inwestycją prowadzoną przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - z wyjątkiem inwestycji związanych z budową lub przebudową dróg.

WS-21: Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych usuwanych z przyczyn nie związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej

WS-23: Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów zagrażających funkcjonowaniu sieci uzbrojenia terenu oraz usuwanych w związku z modernizacją sieci

WS-27: Wpis (skreślenie wpisu), zmiana danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

WS-56: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

WS-57: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku wniosku o ustalenie zakresu raportu

WS-58: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

WS-62: Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - przydomowa oczyszczalnia ścieków

WS-66: Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych

WS-68: Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

WS-71: Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód. Dotyczy w szczególności:

a. poboru oraz odprowadzenia wód powierzchniowych lub podziemnych,

b. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,

c. sztucznego zasilania wód podziemnych,

d. piętrzenia oraz retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych,

e. korzystania z wód do celów energetycznych,

f. wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów a także wycinania roślin z wód lub z brzegów - z wyjątkiem obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią.

WS-72: Pozwolenie wodnoprawne na regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody

WS-73: Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych. Dotyczy w szczególności:

a. budowli: piętrzących, upustowych, przeciwpowodziowych i regulacyjnych, a także polderów przeciwpowodziowych, kanałów i rowów,

b. zbiorników, obiektów zbiorników i stopni wodnych,

c. stawów rybnych oraz stawów przeznaczonych do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,

d. obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,

e. obiektów energetyki wodnej,

f. wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wylotów urządzeń służących do wprowadzania wody lub wód do urządzeń wodnych,

g. stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,

h. murów oporowych, bulwarów, nabrzeży, pomostów, przystani, kąpielisk,

i. stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

WS-75: Pozwolenie wodnoprawne na:

a. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,

b. piętrzenie wody podziemnej,

c. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych jeżeli zasięg leja depresji wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem oraz odwodnienie zakładów górniczych.

WS-76: Pozwolenie wodnoprawne na gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych

WS-82: Wniosek o wydanie decyzji na legalizację urządzenia wodnego i ustalenie opłaty legalizacyjnej

WS-83: Wniosek o pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

WS-84: Zgłoszenie instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, z których emisja nie wymaga pozwolenia

WS-85: Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

WS-89: Udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, podlegającej nieodpłatnemu wykorzystaniu

WS-90: Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczącego wykorzystania ciepła Ziemi

WS-92: Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian (w formie dodatku)

WS-94: Postępowanie kompensacyjne - wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo wybudowanej instalacji lub zmienionej w sposób istotny, lokalizowanej na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza

WS-101: Ustalenie linii brzegu dla wód, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych

WS-112: Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku:

1. wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów podziemnych,

2. wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,

3. likwidacji otworu wiertniczego.