Katalog usług

 

W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniamy klientom Urzędu możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP posortowanych alfabetycznie według Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa realizujących daną usługę:


Legenda:

 

- Usługa realizowana w całości drogą elektroniczną

- Usługa realizowana częściowo drogą elektroniczną

- Pismo, zgodnie z przepisami szczególnymi, nie wymagaja podpisu

 

Informacja na temat liczby realizowanych usług:

 

Liczba usług realizowanych drogą elektroniczną: 107 (w tym: liczba usług realizowanych w całości drogą elektroniczną - 51; usług realizowanych częściowo drogą elektroniczną: 56)


WAŻNE!


Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Krakowa.

Wydział Architektury i Urbanistyki

AU-1: Ustalanie warunków zabudowy

AU-2: Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

AU-3: Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU-4: Pozwolenie na budowę, Zmiana pozwolenia na budowę

AU-5: Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora

AU-6: Pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych

AU-7: Wydanie dziennika budowy/rozbiórki

AU-8: Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
AU-9: Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
AU-10: Zgłoszenie budowy - wykonania robót budowlanych

AU-11: Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

AU-12: Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

AU-13: Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne

AU-14: Pozwolenie na budowę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu
AU-15: Pozwolenie na rozbiórkę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu
AU-16: Zgłoszenie odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

AU-17: Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Biuro Kontroli Wewnętrznej

BK-1 Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

BK-2 Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Biuro Planowania Przestrzennego

BP-1: Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • według przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 199 z późn. zm.)

BP-2: Wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

BP-3: Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

BP-4: Zaświadczenie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego.

Wydział Geodezji

GD-13: Wydawanie zaświadczeń o położeniu budynku

Wydział Promocji i Turystyki

PT-1: Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

PT-2: Wydawanie materiałów promocyjnych (tj. gadżetów i wydawnictw)

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

KM-1: Rejestracja pojazdów nowych

KM-2: Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

KM-5: Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu na wniosek właściciela pojazdu

KM-6 Wymiana Dowodu Rejestracyjnego - brak miejsca na badanie tech. lub zmiana danych osobowych

KM-7: Wyrejestrowanie pojazdu

KM-9: Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

1) wywozu pojazdu za granicę,

2) przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP,

3) przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy.

KM-14: Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

KM-17: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

KM-18: Wydanie wtórnika:

a) prawa jazdy,

b) pozwolenia do kierowania tramwajem.

KM-19: Wymiana prawa jazdy

KM-20: Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy

KM-21 Profil kandydata na kierowcę (PKK)

KM-22 Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy)

KM-23 Wydawanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem/wydanie prawa jazdy (zmiana danych)

KM-33: Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

KM-36: Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

KM-38: Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

KM-39: Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób– udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

KM-40: Wydanie dodatkowych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób – udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

KM-41: Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób lub wydanie wypisu w przypadku utraty – udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

KM-42: Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

KM-49: Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej)

KM-50: Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Kancelaria Prezydenta

KP-2: Udzielanie przez Prezydenta Miasta Krakowa wsparcia (patronat honorowy, członkostwo w komitecie honorowym) przedsięwzięciom i wydarzeniom

KP-3: Nadawanie przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaki Honoris Gratia

KP-5: Wydanie zgody na udostępnienie/wykorzystanie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

OC-2: Udzielenie zezwolenia na organizowanie imprezy masowej na terenie Miasta Krakowa

Wydział Organizacji i Nadzoru

OR-2: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Krakowa

Wydział Podatków i Opłat

PD-4: Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających takiej osobowości

PD-16: Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych

Wydział Spraw Administracyjnych

SA-1: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (kat. A-detal)

SA-2: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (kat. ABC- detal)

SA-3: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (kat. ABC- gastronomia)

SA-4: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (kat. ABC- catering)

SA-5: Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach (kat. ABC)

SA-6: Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

SA-7: Postępowanie dotyczące opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

SA-10: Wydawanie dowodów osobistych

SA-11: Wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

SA-12: Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

SA-13: Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego

SA-14: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

SA-15: Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców)

SA-16: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (nie dotyczy cudzoziemców)

SA-17: Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (nie dotyczy cudzoziemców)

SA-18: Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi

SA-25: Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa

SA-28: Udostępnienie rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków

SA-30: Dopisywanie do spisu wyborców

SA-43: Wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Szczepańskiego oraz Placu Wolnica

SA-53: Wydawanie zezwolenia na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa

SA-54: Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych. Udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych

SA-57: Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Wniosek do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów

Wydział Spraw Społecznych

SO-10: Świadczenie wychowawcze

Urząd Stanu Cywilnego

SC-14: Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

SC-15: Sprostowanie aktów stanu cywilnego

SC-18: Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

Wydział Kształtowania Środowiska

WS-5: Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.

WS-11: Wydawanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

WS-13: Wpis do rejestru prowadzących transport odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na transport odpadów

WS-19: Uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (dotyczy inwestycji)

WS-20: Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w związku z inwestycją prowadzoną przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - z wyjątkiem inwestycji związanych z budową lub przebudową dróg.

WS-21: Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych usuwanych z przyczyn nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

WS-23: Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów zagrażających funkcjonowaniu sieci uzbrojenia terenu oraz usuwanych w związku z modernizacją sieci

WS-27: Wpis (skreślenie wpisu), zmiana danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

WS-56: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

WS-57: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku wniosku o ustalenie zakresu raportu

WS-58: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

WS-62: Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - przydomowa oczyszczalnia ścieków

WS-66: Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych

WS-68: Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

WS-82: Wniosek o wydanie decyzji na legalizację urządzenia wodnego i ustalenie opłaty legalizacyjnej

WS-84: Zgłoszenie instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, z których emisja nie wymaga pozwolenia

WS-85: Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

WS-89: Udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, podlegającej nieodpłatnemu wykorzystaniu

WS-90: Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczącego wykorzystania ciepła Ziemi

WS-92: Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian (w formie dodatku)

WS-94: Postępowanie kompensacyjne - wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla nowo wybudowanej instalacji lub zmienionej w sposób istotny, lokalizowanej na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza

WS-101: Ustalenie linii brzegu dla wód, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych

WS-112: Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku:

1. wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów podziemnych,

2. wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,

3. likwidacji otworu wiertniczego.