Karta usługi BP-1 Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

Wnioski/uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozpatruje Prezydent Miasta Krakowa w formie zarządzeń, które publikowane są na stronach BIP MK.

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 


 

Karta usługi BP-1 Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

Wnioski/uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozpatruje Prezydent Miasta Krakowa w formie zarządzeń, które publikowane są na stronach BIP MK.
 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-06-27 14:09:37
MARCIN JARMUŻEK
 Edycja
2016-06-27 13:08:04
MARCIN JARMUŻEK
 Edycja
2015-05-11 13:52:35
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2014-06-02 08:03:04
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2013-09-25 10:35:29
MARCIN JARMUŻEK
 Edycja
2013-07-12 08:08:23
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2013-03-28 10:31:31
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2013-03-28 10:29:23
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2011-07-15 13:46:39
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2011-07-15 11:47:06
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja