Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • według przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 199 z późn. zm.)

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

Wnioski/uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozpatruje Prezydent Miasta Krakowa w formie zarządzeń, które publikowane są na stronach BIP MK.

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 


 

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

Wnioski/uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozpatruje Prezydent Miasta Krakowa w formie zarządzeń, które publikowane są na stronach BIP MK. 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-04-20 12:28:17
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-20 12:27:47
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-20 12:24:15
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-20 12:23:30
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-20 12:13:25
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-20 12:08:55
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-20 12:05:37
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-20 12:04:47
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-20 12:03:18
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-20 11:59:08
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja