BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych
DYREKTOR
ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIEOGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent - 1/2 etatu


1. Wymagania formalne
a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458),
b) wykształcenie wyższe - ( preferowany kierunek wykształcenia: budownictwo, administracja, prawo ).

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe
a) znajomość przepisów z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy prawo budowlane,
b) umiejętność analizowania dokumentów i wyciągania wniosków,
c) umiejętności interpersonalne,
d) umiejętność redagowania pism,
e) zdolność analitycznego myślenia,
f) samodzielność, inicjatywa, dyspozycyjność,
g) umiejętność biegłej obsługi komputera.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru ( np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).


3. Zakres obowiązków
a) bieżące analizowanie zmian obowiązujących przepisów prawa związanego z procedurami udzielania zamówień publicznych,
b) prowadzenie kompleksowej obsługi ZCK w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
c) prowadzenie rejestrów zamówień publicznych,
d) sporządzanie planu zamówień publicznych w oparciu o plany przedstawiane przez Kierowników jednostek organizacyjnych ZCK.


4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,
b) osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej (art. 16, ust. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych - Dz. U. Nr 223, poz. 1458), w trakcie zawartej umowy o pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, odbywają służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.
c) płaca zasadnicza zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń - ( ½ etatu - min. 1000,00 zł brutto miesięcznie + dodatek za staż pracy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem ZCK


5. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy, ( do pobrania na stronie lub w Dziale Spraw Pracowniczych ZCK ),
b) dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),
c) dokumenty poświadczające wykształcenie (dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia) - kserokopia,
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
f) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
( Osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym ZCK lub wysłać pocztą : adres - 31- 510 Kraków, ul. Rakowicka 26.
Koperta musi zawierać adnotację „ Nabór na stanowisko - Referent"
Termin składania ofert upływa w dniu 8 czerwca 2011 roku.
Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną do ZCK po tym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do następnego etapu naboru kandydaci będą informowani telefonicznie na podany numer w dokumentach aplikacyjnych.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZCK(www.bip.krakow.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

7. Ilość etatów
1/2

Dyrektor: DOROTA IWANICKA

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych (3)