Karta usługi WS-73 Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych. Dotyczy w szczególności:

a. budowli: piętrzących, upustowych, przeciwpowodziowych i regulacyjnych, a także polderów przeciwpowodziowych, kanałów i rowów,
b. zbiorników, obiektów zbiorników i stopni wodnych,
c. stawów rybnych oraz stawów przeznaczonych do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,
d. obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,
e. obiektów energetyki wodnej,
f. wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wylotów urządzeń służących do wprowadzania wody lub wód do urządzeń wodnych,
g. stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
h. murów oporowych, bulwarów, nabrzeży, pomostów, przystani, kąpielisk,
i. stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

 

USŁUGA:
Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie

 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI PRAWNYMI NIE JEST MOŻLIWE W CHWILI OBECNEJ ZŁOŻENIE WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW JEDYNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

 

Uwagi !
1. Złożenie wniosku bez załączników (oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczona kopia) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków