Sortuj:  

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub małoletniego

Zasiłek okresowy

Poradnictwo specjalistyczne: prawne i psychologiczne, MOPS-4, MOPS

 

Zasiłek celowy

Przyznanie usług opiekuńczych

Dokonywanie potwierdzeń na dokumentach będących podstawą do uznania zapomóg świadczonych wobec osoby zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w celu obniżenia podatku

Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi niepełnospawnymi

 

POMOC W FORMIE POBYTU W MIESZKANIU CHRONIONYM TRENINGOWYM DLA OSÓB BEZDOMNYCH LUB ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ

Przyznanie usług świadczonych w ośrodku wsparcia dla osób starszych