Sortuj:  

Przyjmowanie wniosków w sprawie wzniesienia pomnika na terenie/obszarze należącym do Gminy Miejskiej Kraków/Skarbu Państwa

Wydawanie opinii plastycznych dotyczących nośników informacji wizualnej

Przyznawanie Nagród Miasta Krakowa

Przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa

Przyznawanie Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego

Przyznawanie tytułu Mecenasa Kultury Krakowa

Dotacja celowa na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności

 

Udzielanie dotacji państwowym instytucjom kultury na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki (dotyczy prowadzenia galerii sztuki w lokalach użytkowych z zasobów Gminy Miejskiej Kraków na preferencyjnych warunkach)

Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze

(dotyczy najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do prowadzenia działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych)

 

1 2