ZCK-11

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH


Rozłożenie na raty opłaty prolongacyjnej za:

a) nienaruszalność grobu ziemnego czasowego,

b) użytkowanie gruntu pod grób murowany

 


Załączniki do procedury:
cennik
Druki ZCK

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Rejon Rakowice (cmentarze: Rakowicki, Bronowice, Mydlniki)

ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 619 99 11 lub 12

 

Rejon Podgórze (cmentarze: Stary i Nowy Podgórski, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, Maki Czerwone, Kobierzyn-Lubostroń)

ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 656 17 25

 

Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice)

ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 410 65 50 lub 12 410 65 62

 

Cmentarz Grębałów

ul. Darwina 1g, 31-764 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 645 31 14 lub 12 645 44 34

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Dokument tożsamości do wglądu.

2) Wniosek dotychczasowego dysponenta grobu o rozłożenie na raty opłaty prolongacyjnej

3) Dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów np. odcinek renty lub emerytury z ostatniego miesiąca, zaświadczenie z MOPS-u lub Urzędu Pracy o pobieranych świadczeniach (zasiłkach), oświadczenie o wysokości dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

 Opłaty

1) Postępowanie nie podlega opłatom.

2) Za złożenie dokumentu pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa

w kwocie 17 zł. Zwolnienie z przedmiotowej opłaty dotyczy małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa.

 Forma załatwienia

Umowa zawierana z dysponentem o rozłożeniu na raty opłaty lub odmowa zawarcia umowy wyrażona w formie pisemnej wraz z uzasadnieniemTermin załatwienia

Do 30 dni od dnia wpływu wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 132, poz. 1104)

2. Zarządzenie Nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r., poz. 1341)

3. Uchwała Nr CIX/1649/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2014 r., poz. 3504)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 783).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna:
a) w Biurach Obsługi Klienta w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych,
b) na stronie internetowej ZCK (www.zck-krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Rozłożenie na raty płatne w ciągu roku przysługuje następującym osobom będącymi dotychczasowymi dysponentami:

a) emerytom,

b) rencistom,

c) osobom bezrobotnym pobierającym zasiłek dla bezrobotnych lub osiągającym niskie dochody (tj. nie przekraczające 50 % najniższego wynagrodzenia netto na osobę w rodzinie obowiązującego w dniu złożenia wniosku).

2) Rozłożenie na raty opłaty prolongacyjnej może nastąpić tylko na wniosek dotychczasowego dysponenta grobu i na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

3) Dysponentem grobu ziemnego czasowego jest osoba wymieniona w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 ze zm.) która uiściła obowiązujące opłaty (pozostały małżonek osoby zmarłej, jej krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia).

4) Opłata wnoszona po upływie 12 miesięcy od wygaśnięcia nienaruszalności grobu ziemnego czasowego jest opłatą zaległą.

5) Rozłożeniu na raty nie podlegają opłaty prolongacyjne:

a) zaległe,

b) za nienaruszalność grobu czasowego ziemnego, przyjmowane na

lat 10.

6) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie lub też podpisanego przez mocodawcę będącym wnioskodawcą w obecności pracownika ZCK Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: