ZCK-1

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH


Przydział miejsca do pochowania - grób ziemny

 


Załączniki do procedury:
cennik
Druki ZCK

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie:

Rejon Rakowice (cmentarze: Rakowicki, Bronowice, Mydlniki)

ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 619 99 11 lub 12

 

Rejon Podgórze (cmentarze: Stary i Nowy Podgórski, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, Maki Czerwone, Kobierzyn-Lubostroń)

ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 656 17 25

 

Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice)

ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 410 65 50 lub 12 410 65 62

 

Cmentarz Grębałów

ul. Darwina 1g, 31-764 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 645 31 14 lub 12 645 44 34Obejrzyj wersję w języku migowym

Procedura dostępna w języku migowym

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Dowód tożsamości – do wglądu

2) Karta zgonu osoby zmarłej, zawierająca adnotację właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu

3) Świadectwo kremacji – w przypadku pochowania szczątków będących popiołami powstałymi w wyniku spopielenia zwłok

4) W przypadku zwłok lub szczątków sprowadzanych z obcego państwa:

a) zezwolenie Prezydenta Miasta Krakowa na sprowadzenie zwłok, szczątków lub prochów ludzkich wydane przez Wydział Spraw Administracyjnych UMK,

b) zezwolenie (zaświadczenie) polskiego urzędu konsularnego na ich przewiezienie,

c) w przypadku dokumentów wymienionych w pkt. 2) i 3) a sporządzonych

w języku obcym – przetłumaczony tekst dokumentu przez tłumacza przysięgłego (ewentualnie międzynarodowy akt zgonu z odnośnikami

w języku polskim);

5) W przypadku przydziału wolnego miejsca do pochowania na Cmentarzu Rakowickim oraz Cmentarzu Podgórskim:

a) zaświadczenie z Wydziału Spraw Administracyjnych UMK potwierdzające okres zameldowania osoby zmarłej na terenie Gminy Miejskiej Kraków przynajmniej 5 lat przed śmiercią,

b) oświadczenie organizatora pogrzebu o braku posiadania na cmentarzach komunalnych w Krakowie grobu rodzinnego, do którego może nastąpić pochowanie, pozostającego w dyspozycji małżonka, krewnych wstępnych lub zstępnych do pierwszego stopnia pokrewieństwa w stosunku do osoby zmarłej oraz o zamieszkiwaniu przez zmarłego przez okres przynajmniej 5 lat przed śmiercią w Gminie Miejskiej Kraków

6) W przypadku przydziału wolnego miejsca do pochowania w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego dodatkowo pisemna zgoda Prezydenta Miasta Krakowa

 

Osoba uprawniona do pochowania zwłok, szczątków lub prochów ludzkich zobowiązana jest przedstawiać do wglądu oryginały ww. dokumentów

z zastrzeżeniem, iż egzemplarz karty zgonu dla celów pochowania zwłok, szczątków lub prochów pozostawia się w aktach grobu w oryginale.

 Opłaty

1) Wszelkie opłaty cmentarne pobierane są zgodnie obowiązującym cennikiem.

2) W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17 zł. Zwolnienie z przedmiotowej opłaty dotyczy małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa.

 Forma załatwienia

Ustalenie terminu pochowania zwłok, szczątków lub prochówTermin załatwienia

Niezwłocznie.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 8, 11, 14 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2126).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r., Nr 48, poz. 284).

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1866).

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r., w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 405).

6. Uchwała nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 382, poz. 2438.)

7. Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 132, poz. 1104).

8. Uchwała nr CXIX/1287/06 Rady Miasta Krakowa z 25 października 2006 r. w sprawie zasad przydziału wolnych miejsc do pochowania w grobach ziemnych na Cmentarzu Rakowickim, pozyskanych w wyniku inwentaryzacji (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2006 r., Nr 38, poz. 219).

9. Uchwała Nr VIII/68/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad przydziału wolnych miejsc do pochowania w grobach ziemnych na Cmentarzu Podgórskim, pozyskanych w wyniku inwentaryzacji (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 132, poz. 1103).

10. Zarządzenie Nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r., poz. 1341).

11. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 783).

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna:
a) w Biurach Obsługi Klienta w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych,
b) na stronie internetowej ZCK (www.zck-krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Grób ziemny przydzielany jest wyłącznie na okoliczność pochowania.

2) Osobami uprawnionymi do pochowania zwłok lub szczątków są:

a) pozostały współmałżonek osoby zmarłej,

b) krewni zstępni osoby zmarłej,

c) krewni wstępni osoby zmarłej,

d) krewni boczni osoby zmarłej do 4 stopnia pokrewieństwa,

e) powinowaci osoby zmarłej w linii prostej do 1 stopnia,

f) organy wojskowe – w przypadku osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej,

g) organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne – w przypadku zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa,

h) inne osoby, które się do tego dobrowolnie zobowiązały.

3) Przydział miejsca na Cmentarzu Rakowickim i Podgórskim następuje wyłącznie na okoliczność pochowania, po spełnieniu następujących warunków:

a) osoba zmarła przynajmniej przez ostatnie 5 lat życia była zameldowana

i zamieszkiwała w Krakowie,

b) osoba zmarła, a także jej małżonek, krewni wstępni lub zstępni do pierwszego stopnia pokrewieństwa nie posiadają grobu rodzinnego na cmentarzach komunalnych w Krakowie.

4) Lokalizacja grobu na danym cmentarzu wskazywana jest w dniu pochowania, bez możliwości jej wyboru przez organizatora pogrzebu.

5) Pochowanie osób zasłużonych dla Miasta Krakowa oraz zasłużonych w walce

o niepodległość Polski na Cmentarzu Rakowickim i Podgórskim następuje po wyrażeniu zgody przez Prezydenta Miasta Krakowa.

6) Zgoda powyższa może zostać wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa

z urzędu lub na wniosek komisji Rady Miasta Krakowa, stowarzyszeń naukowych, społecznych i kulturalnych oraz organizacji zawodowych:

a) w Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego

b) na Cmentarzu Rakowickim i Podgórskim

Zgodę na pochówek w miejscach, o których mowa w pkt. 6 może wyrazić

upoważniony przez Prezydenta jego Zastępca.

7) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie lub też podpisanego przez mocodawcę będącym wnioskodawcą w obecności pracownika ZCK, upoważniającego do załatwiania formalności związanych z pochowaniem

w ZCK. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: