Lista dwudziestu najpopularniejszych procedur.

Wydawanie dowodów osobistych

Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z:

1. brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

2. zmianą danych osobowych

Jednorazowa USTAWOWA zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

Wymiana prawa jazdy

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających takiej osobowości

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisów i wyrysów do celów prawnych

Zameldowanie na wniosek strony

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

Jednorazowa GMINNA zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Krakowska Karta Rodzinna 3+

Rejestracja pojazdów nowych

Wyrejestrowanie pojazdu

Pozwolenia na budowę zmiana pozwolenia na budowę

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

- Konwencja genewska 1949 r.

- Konwencja wiedeńska 1968 r.