Sortuj:  
KZ-2

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu).

KZ-4

Pozwolenie na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych/ tablic reklamowych/ urządzeń reklamowych/ napisów

KZ-1
Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich/ prac restauratorskich/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu)
KZ-6

Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu)

KZ-7

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu).

KZ-9

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu*)

KZ-8

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni

KZ-14

Pozwolenie na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni

KZ-10

Zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku (dotyczy zabytków położonych na obszarze wyznaczonym w porozumieniu)

KZ-5

Pozwolenie na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków1 2