Sortuj:  
GD-2

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisów i wyrysów do celów prawnych

GD-28

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

GD-12

Ustalenie numeru porządkowego dla budynku

GD-33

Zezwalanie na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji

 

GD-20

Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie danych w ewidencji gruntów i budynków:

1. nazwiska właściciela, posiadacza

2. adresu właściciela, posiadacza

3. stanu posiadania

GD-7

Podział nieruchomości

GD-13

Wydawanie zaświadczeń o położeniu budynku

GD-3

Udostępnianie poświadczonej kopii dokumentów geodezyjnych i kartograficznych z archiwum powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

GD-1

Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej

GD-29

Rozpatrywanie wniosków dotyczących roszczeń związanych ze skutkami uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany:

1) o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

2) o wykupienie nieruchomości lub jej części (art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

3) o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości (art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)