Sortuj:  
EK-16

Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu (oddziale) ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym, w szkole (oddziale) ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii

EK-9

Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

EK-2

Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego. 

EK-1

Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

EK-7

Przyznawanie nagród edukacyjnych Miasta Krakowa dla wyróżniających się nauczycieli i pedagogów oraz dla uczniów szkół krakowskich za wybitne osiągnięcia

EK-8

Nadanie imienia przedszkolu, szkole lub placówce prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków

EK-5

Przyznawanie stypendiów edukacyjnych Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich

EK-6

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

EK-4

Uzyskanie środków finansowych na remont przedszkoli samorządowych lub szkół, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy

EK-3

Uzyskanie środków finansowych na remont powiatowej placówki oświatowej lub opiekuńczej