Wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I i VII

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków – Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Wydawanie zezwolenia upoważniającego osobę zameldowaną na obszarze określonej strefy lub podstrefy Strefy Płatnego Parkowania do niestosowania się do znaku B-39 usytuowanego na drodze wewnętrznej na obszarze danej strefy, podstrefy Strefy Płatnego Parkowania

Decyzja dla lokalizacji reklamy / urządzenia reklamowego / konstrukcji reklamowej

Wydanie pełnomocnictwa

Udostępnianie kanału technologicznego przez ZIKiT

Przygotowanie projektu umowy/aneksu1 na potrzeby zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji nie drogowej,

Wydawanie zezwolenia upoważniającego do wjazdu na tereny zieleni miejskiej

Sprzedaż drewna pozyskanego przez jednostkę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych oraz w parkach pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Sprzedaż drewna pozyskanego przez Wnioskodawcę w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie