Uzgodnienie projektu budowalnego budowy/przebudowy drogi

Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi publicznej krajowej, bądź wojewódzkiej, o ile projekt budowlany jest wymagany

 

Uzgodnienie projektu budowlanego przełożenia/przebudowy rowu.

Uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacji opadowej z włączeniem do kanalizacji lub rowu

Uzgodnienie dla lokalizacji obiektów budowlanych względem rowu lub przekroczenia infrastrukturą techniczną rowu/przepustu

Uzgodnienie lokalizacji obiektów budowlanych względem drogi publicznej

Wyrażenie zgody na wycinkę drzew/krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, dla której ZIKiT nie jest inwestorem.

Występowanie ZIKiT z wnioskiem do organu właściwego kompetencyjnie o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów, położonych na nieruchomościach będących

w zarządzie ZIKiT, kolidujących z planowaną inwestycją, dla której ZIKiT nie jest inwestorem.

 

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych)

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych)