Uzgodnienie dla lokalizacji obiektów budowlanych względem rowu lub przekroczenia infrastrukturą techniczną rowu/przepustu

Uzgodnienie lokalizacji obiektów budowlanych względem drogi publicznej

Wyrażenie zgody na wycinkę drzew/krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, dla której ZDMK nie jest inwestorem.

Występowanie ZDMK z wnioskiem do organu właściwego kompetencyjnie o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów, położonych na nieruchomościach będących w zarządzie ZDMK, kolidujących z planowaną inwestycją, dla której ZDMK nie jest inwestorem.

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych)

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Kraków (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych)

Nabycie zastrzeżonego stanowiska postojowego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w strefie płatnego parkowania w Krakowie w celu korzystania na prawach wyłączności

Wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Zmiana zaświadczenia/załącznika do zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I i VII