Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że nieruchomość ziemska jest przeznaczona na cele reformy rolnej

Uwłaszczenia gospodarstw rolnych (Akty Własności Ziemi)

Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) przed zbyciem nieruchomości

 

Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie danych w ewidencji gruntów i budynków:

1. nazwiska właściciela, posiadacza

2. adresu właściciela, posiadacza

3. stanu posiadania

Udzielanie ulg w spłacie należności wynikających z decyzji o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej)

 

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Rozpatrywanie wniosków dotyczących roszczeń związanych ze skutkami uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany:

1) o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

2) o wykupienie nieruchomości lub jej części (art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

3) o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości (art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

 

Zatwierdzenie statutu spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotami gruntowymi oraz jego zmiany

Zatwierdzenie planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki oraz wprowadzanie w tych planach i regulaminach zmian i uzupełnień

Zezwalanie na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji