Uznanie określonego terenu za użytek ekologiczny

Ustanowienie stanowiska dokumentacyjnego

Wydawanie decyzji na odstępstwa od zakazu przetrzymywania zwierzyny

Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych

Wydawanie decyzji na odłów, odłów wraz z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

Poświadczanie oświadczeń dotyczących:

  • osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • uznania gospodarstwa rolnego za gospodarstwo rodzinne

Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie Gminy

Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym do celów emerytalno-rentowych

Zezwolenie na uprawę maku i konopi

Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego do celów związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych