Opiniowanie rocznych planów łowieckich

Uznanie określonego terenu za użytek ekologiczny

Ustanowienie stanowiska dokumentacyjnego

Łagodzenie sporów wynikłych na tle wysokości wynagrodzenia za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną (dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny) oraz szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania

Wydawanie decyzji na odstępstwa od zakazu przetrzymywania zwierzyny

Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych

Wydawanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

Poświadczanie oświadczeń dotyczących:

  • osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • uznania gospodarstwa rolnego za gospodarstwo rodzinne

Kontrola przestrzegania i egzekwowanie przepisów w zakresie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie Gminy

Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym do celów emerytalno-rentowych