Uzyskanie środków finansowych na remont powiatowej placówki oświatowej lub opiekuńczej

Uzyskanie środków finansowych na remont przedszkoli samorządowych lub szkół, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy

Przyznawanie stypendiów edukacyjnych Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

Przyznawanie nagród edukacyjnych Miasta Krakowa dla wyróżniających się nauczycieli i pedagogów oraz dla uczniów szkół krakowskich za wybitne osiągnięcia

Nadanie imienia przedszkolu, szkole lub placówce prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków

Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w przedszkolu (oddziale) ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym, w szkole (oddziale) ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej, w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii

Udzielanie ulg w spłacie zaległych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz nałożonych kar administracyjnych powstałych w toku prowadzenia postępowania egzekucyjnego