Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Wydawanie zaświadczeń

Wydanie pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot opłaty skarbowej

Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską Miasta Krakowa

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych

Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Wydawanie materiałów promocyjnych.