Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla kobiet i kobiet z dziećmi

Kwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastepczej spokrewnionej

Kwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzeia rodzinnego domu dziecka

UDZIELENIE TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA W NOCLEGOWNI I W OGRZEWALNI

W sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start

Dofinansowanie ze środków PFRON na prowadzenie zajęć klubowych w ramach programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dla podmiotów prowadzących Warsztat Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Informacja o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o dotację w ramach Programu Termomodrnizacji Budynków Jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.

Wydawanie zaświadczeń o wypełnieniu warunków wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu zabezpieczenia dotacji na budowę domu jednorodzinnego.

Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Prowadzenie wewnętrznego spisu

terenowych jednostek organizacyjnych

stowarzyszeń bez samodzielnej osobowości

prawnej