Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

DODATEK W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Zasiłek szkolny

Wsparcie w procesie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób opuszczających niektóre typy placówek

Udzielenie schronienia osobie tego pozbawionej

Zasiłek stały

Objęcie osoby bezdomnej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

Pomoc na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania przeprowadzoną nie wcześniej niż dnia 14.09.2011 r.