Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • według przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

Wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wydawanie zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego.

Wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków

Spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych klubów dziecięcych

Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

Przyznawanie stypendiów edukacyjnych Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich