ZIKIT-54

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU


Nabycie zastrzeżonego stanowiska postojowego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w strefie płatnego parkowania w Krakowie w celu korzystania na prawach wyłączności


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, a także danych osobowych strony umowy udostępnienia lokalu, w zakresie adresu lokalu będącego przedmiotem umowy Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu nabycia zastrzeżonego stanowiska postojowego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w strefie płatnego parkowania w Krakowie w celu korzystania na prawach wyłączności.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku  z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 Pan Leszek Marmon, e-mail:  iod@zikit.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz., 2222 ze zm.), art. 55 § 1, art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.).Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Etap I:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, 31‑828 Kraków, Dział Nadzoru Transportu.

Etap II:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, 31‑828 Kraków, Dział Zarządzania Ruchem.

 

Etap III:

Miejska Infrastruktura Sp. z o.o., ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I.Etap I:

1.Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) o udzielenie zgody na nabycie zastrzeżonego stanowiska postojowego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w strefie płatnego parkowania w Krakowie w celu korzystania na prawach wyłączności.

2.Załączniki do wniosku:

1) zwymiarowany plan sytuacyjny na podkładzie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją miejsca parkingowego o które jest składany wniosek,

2)dokument świadczący o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w jakim prowadzona jest działalność, a w przypadku, gdy przedsiębiorcy w odniesieniu do lokalu nie przysługuje prawo własności - stosowna umowa udostępnienia lokalu obejmująca czasem obowiązywania okres, na jaki ma być nabyte zastrzeżone miejsce postojowe na prawach wyłączności (należy usunąć z treści umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do lokalu inne dane osobowe niż: adres strony tej umowy).

II.Etap II:

W przypadku uzyskania zgody ZIKiT na nabycie zastrzeżonego stanowiska postojowego - projekt organizacji ruchu (z uwzględnieniem lokalizacji zastrzeżonego stanowiska postojowego) zgodnie z wymogami określonymi w procedurze ZIKiT-8 wraz z sygnaturą zgody wydanej przez ZIKiT.

 

3. Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2 kodeksu postępowania administracyjnego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu. Dokumenty mogą być również złożone w kopii, pod warunkiem okazania ich oryginałów przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia, że okazany dokument jest oryginałem.Opłaty

1. Opłata zryczałtowana za jedno zastrzeżone stanowisko postojowe dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania w Krakowie wynosi 850,00 zł na miesiąc.

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, kasie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu (kasa ZIKiT czynna jest w godzinach od 9.00 do 14.30), kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - Numer rachunku bankowego:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

4. Dowód opłaty skarbowej należy składać w oryginale, ewentualnie w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego) albo notarialnie lub przez organ, który go wydał. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji.Forma załatwienia

Etap I:

Pisemna zgoda lub odmowa Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dotycząca nabycia zastrzeżonego stanowiska postojowego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w strefie płatnego parkowania w Krakowie w celu korzystania na prawach wyłączności.

Etap II:

Pisemne zatwierdzenie, odrzucenie bądź odesłanie w celu wprowadzenia poprawek projektu organizacji ruchu zgodnie z procedurą ZIKiT-8.

Etap III:

Wystawienie przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. noty obciążeniowej tytułem korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego.Termin załatwienia

Etap I:

Do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.

Etap II:

Zgodnie z procedurą ZIKiT-8.

Etap III:

Niezwłocznie po ustawieniu oznakowania dotyczącego stanowiska.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Etap I:

Opinie właściwych komórek organizacyjnych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - w razie potrzeby.

Etap II:

Pisemne wewnętrzne opinie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zależności od potrzeb.

Etap III:

Informacja Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o ustawieniu oznakowania dotyczącego zastrzeżonego stanowiska postojowego.Tryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna

1. Art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ust. 6 pkt 2 oraz art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz., 2222 ze zm.).

2. Uchwała Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. Nr 8013).

3. Art. 217 – 220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.),

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., poz. 1330).

6. Uchwała Nr XCIV/1392/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul.Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zikit.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Procedura dotyczy dróg publicznych będących w zarządzie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie i położonych w strefie płatnego parkowania.

2. We wniosku wnioskodawca podaje okres wyrażony w miesiącach na jaki wnioskuje o nabycie zastrzeżonego stanowiska postojowego w celu korzystania na prawach wyłączności. Minimalny okres na jaki może być nabyte zastrzeżone stanowisko postojowe- 1 miesiąc. Maksymalny okres na jaki może być nabyte zastrzeżone stanowisko postojowe 36 miesięcy.

3. Opłata zryczałtowana za jedno zastrzeżone stanowisko postojowe dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania w Krakowie wynosi 850,00 zł na miesiąc.

4. Za każde kolejne stanowisko ustalona jest opłata progresywnie narastająca za każde kolejne stanowisko o 20% w stosunku do opłaty za poprzednie stanowisko.

5. Wnioskodawca, który uzyskał zgodę na nabycie zastrzeżonego stanowiska postojowego starając się o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu ma obowiązek podania sygnatury zgody wydanej przez ZIKiT.

6. Montaż oznakowania zastrzeżonego stanowiska postojowego w strefie płatnego parkowania leży po stronie ZIKiT. Wykonane ono będzie na pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu w którym został zatwierdzony projekt organizacji ruchu oraz uiszczeniu opłaty.

7. Utrzymanie oznakowania zastrzeżonego stanowiska postojowego w strefie płatnego parkowania prowadzone jest przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

8. Na nabywcy spoczywa obowiązek egzekwowania od osób trzecich usunięcia pojazdów zajmujących nabyte na wyłączność zastrzeżone stanowisko postojowe.

9. Nabywca ma obowiązek niezwłocznego (jednak nie później niż 7 dni) poinformowania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o zmianie siedziby, zawieszeniu działalności gospodarczej, w związku z prowadzeniem której występował o nabycie zastrzeżonego stanowiska postojowego w strefie płatnego parkowania.

10. W przypadku zmiany siedziby bądź zawieszenia działalności gospodarczej, bez poinformowania o tym fakcie ZIKiT, oznakowanie nabytego zastrzeżonego stanowiska postojowego zostaje zdemontowane.

11. Brak terminowych wpłat, które spowodują zaległości przekraczające 2 okresy rozliczeniowe, skutkuje cofnięciem zgody oraz zdemontowaniem oznakowania stanowiska postojowego na prawach wyłączności na koszt dotychczasowego nabywcy.

12. Rezygnacja z zastrzeżonego stanowiska postojowego następuje na pisemny wniosek, złożony z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

13. Ponowne ustawienie zastrzeżonego stanowiska postojowego po jego likwidacji wymaga spełnienia przesłanek określonych w niniejszej procedurze, w tym uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

14. Przedłużenie okresu, na jaki przyznano zastrzeżone stanowisko postojowe, następuje na pisemny wniosek złożony co najmniej na miesiąc przed terminem określonym w zgodzie.

15. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania może wnioskować o nabycie maksymalnie dwóch zastrzeżonych stanowisk postojowych.

16. Nabyte przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w strefie płatnego parkowania w Krakowie zastrzeżone stanowisko postojowe nie może być oddawane innemu podmiotowi w posiadanie zależne.

17. Na terenie strefy płatnego parkowania w Krakowie wprowadza się możliwość wyznaczenia nie więcej niż 80 zastrzeżonych stanowisk postojowych w celu korzystania z nich na prawach wyłączności. Zastrzega się prawo zmniejszenia lub ograniczenia dla danej strefy/podstrefy płatnego parkowania maksymalnej liczby stanowisk.

18. W przypadku wyczerpania ustalonego limitu miejsc postojowych do korzystania na prawach wyłączności o rozpatrzeniu wniosku decyduje kolejność zgłoszeń.

19. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia korzystania z nabytego zastrzeżonego stanowiska postojowego w związku z zatwierdzanymi czasowymi zmianami w organizacji ruchu wynikającymi z robót oraz innych przedsięwzięć realizowanych w rejonie zastrzeżonego miejsca postojowego. W przypadkach czasowego wyłączenia nabytego zastrzeżonego stanowiska postojowego wystawiona przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. nota księgowa za kolejny okres rozliczeniowy nastąpi z przesunięciem czasowym odpowiadającym ilości dni, w których nastąpiło czasowe wyłączenie stanowiska postojowego. Informacji o czasowej zmianie organizacji ruchu dostarczać będzie umieszczane z wyprzedzeniem oznakowanie wynikające z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

20. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia nabytego zastrzeżonego stanowiska postojowego, a tym samym cofnięcia zgody na wyłączne prawo do korzystania z zastrzeżonego stanowiska postojowego w związku ze zmianą stałej organizacji ruchu.

 

21. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.


Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, a także danych osobowych strony umowy udostępnienia lokalu, w zakresie adresu lokalu będącego przedmiotem umowy Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

 

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu nabycia zastrzeżonego stanowiska postojowego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w strefie płatnego parkowania w Krakowie w celu korzystania na prawach wyłączności.

 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku  z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 Pan Leszek Marmon, e-mail:  iod@zikit.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz., 2222 ze zm.), art. 55 § 1, art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.).