ZDMK-27

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych/ dróg wewnętrznych w celu umieszczenia nośnika lub elementu informacji wizualnej, w tym na potrzeby prowadzenia kampanii wyborczej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem. Informujemy Panią/Pana, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu  wydania decyzji administracyjnej lub podpisania umowy cywilnoprawnej na czasowe zajęcie pasa drogowego. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019 poz. 553 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail:  iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.).Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków,

e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl ,

Dział Zajęcia Pasa Drogowego - Sekcja Handlu i Reklam:

1) Anita Płaziak - Popielska – pok. 62, tel.: 12 616 70 97;

2) Tomasz Piętowski – pok. 62, tel.: 12 616 70 26;

3) Izabela Antosik – pok. 68, tel.: 12 616 70 19;

4) Krzysztof Cieciński – pok. 63, tel.: 12 616 70 42.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek:

1) o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej na potrzeby umieszczenia nośnika/ elementu informacji wizualnej,

2) o zawarcie umowy na umieszczenie nośnika/ elementu informacji wizualnej na drodze wewnętrznej,

3) o zawarcie umowy na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej/ drogi wewnętrznej tablicy lub urządzenia ogłoszeniowego w celu prowadzenia kampanii wyborczej,

 

należy składać na wniosku, którego wzór stanowi załącznik do procedury ZDMK – 27, w zależności od rodzaju nośnika/ elementu informacji wizualnej:

 

a) na wysięgniku (szyldzie), transparentach kulturalnych, transparentach komercyjnych, nośnikach reklamowych na rusztowaniach w pasie drogowym drogi publicznej lub na działce zajętej pod drogę wewnętrzną – załącznik nr 1;

b) na słupie oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi publicznej lub na działce zajętej pod drogę wewnętrzną – załącznik nr 2;

c) wolnostojącego nośnika/ elementu informacji wizualnej umieszczonego w pasie drogowym drogi publicznej lub na działce zajętej pod drogę wewnętrzną – załącznik nr 3;

d) tymczasowego, wolnostojącego nośnika/ elementu informacji wizualnej typu CUBE lub słupów ogłoszeniowych umieszczonych w pasie drogowym drogi publicznej lub na działce zajętej pod drogę wewnętrzną – załącznik nr 4;

e) dla materiałów wyborczych umieszczanych w miejscach, o których mowa w lit. a – d na czas trwania kampanii wyborczej w okresie, wskazanym w art. 110 § 6 Kodeksu wyborczego – załącznik nr 5.

Podpisany załącznik nr 5 wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w formie papierowej na dzienniku podawczym ZDMK oraz przesłać w formie elektronicznej (na adres e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl).

Integralną część załącznika nr 5 stanowi wypełniony i podpisany przez pełnomocnika finansowego Druk A, który należy doręczyć za pośrednictwem poczty elektro-nicznej na adres e – mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl. lub na nośniku elektronicznym w edytowalnym formacie *.doc/*.xls.

ZDMK zastrzega sobie prawo modyfikacji wykazu lokalizacji lub zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych pod względem bezpieczeństwa.

 

II. Załączniki do wniosku:

1) aktualna mapa zasadnicza lub ewidencyjna w skali 1:500 lub 1:1000 wraz z naniesieniem lokalizacji nośnika/ elementu informacji wizualnej;

2) graficzny i zwymiarowany projekt konstrukcji nośnika/ elementu informacji wizualnej z uwzględnieniem formy i sposobu umieszczenia, kolorystyki, rodzaju materiałów, oświetlenia;

3) dodatkowo dla nośników typu CUBE lub słupów ogłoszeniowych typu okrąglak oraz innych konstrukcji projekt graficzny winien przedstawiać sposób dociążenia nośnika lub innego zabezpieczenia go przed wywróceniem się pod wpływem czynników atmosferycznych;

4) w przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym urzędzie skarbowym;

5) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy;

6) zgoda właściciela/ zarządcy nieruchomości na umieszczenie nośnika reklamowego na elewacji budynku;

7) opinia Plastyka Miasta Krakowa dotycząca formy graficznej nośnika informacji wizualnej oraz jego elementów wraz z projektem konstrukcji;

8) opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Głównego Architekta Miasta Krakowa w przypadku lokalizacji na obszarze historycznego zespołu Miasta Krakowa;

9) w przypadku nośnika/ elementu informacji wizualnej dotyczących materiałów wyborczych:

a) potwierdzenie rejestracji komitetu wyborczego przez Państwową Komisją Wyborczą wraz z danymi pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub zaświadczenie właściwego terytorialnie Komisarza Wyborczego o zarejestrowaniu komitetu wyborczego,

b) druk A, podpisany przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego, stanowiący integralną część załącznika nr 5, zawierający informacje dotyczące:

• treści materiału wyborczego (np. hasło wyborcze, dane kandydata, dane komitetu, itp.),

• rodzaju nośnika/ elementu informacji wizualnej wraz z podaniem jego jednostkowej powierzchni,

• terminu umieszczenia materiałów wyborczych,

• ogólnej powierzchni ekspozycji wymienionych w załączniku materiałów wyborczych,

• szczegółowego wykazu ulic, na których zostaną umieszczone materiały wyborcze (w zależności od rodzaju nośnika/ elementu informacji wizualnej) wraz z określeniem liczby nośników, a w przypadku słupów oświetleniowych – ze wskazaniem numeru słupa oświetleniowego,

c) w przypadku złożenia wniosku przez inną osobę niż pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, należy dołączyć pisemne upoważnienie do składania wniosków i pism oraz odbioru wystawionych zezwoleń dotyczących uzyskania odpłatnej zgo-dy na umieszczenie materiałów wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych i wewnętrznych na terenie Miasta Krakowa, podpisane przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego,

d) w przypadku, gdy pełnomocnictwo upoważnia do podpisania umowy winno ono zawierać klauzulę zezwalającą na zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu komitetu.

 

III. Dodatkowo w przypadku lokalizowania nośnika/ elementu informacji wizualnej:

 

1) na rusztowaniach:

a) we wniosku należy powołać: w przypadku dróg publicznych – numer zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia rusztowania, w przypadku dróg wewnętrznych – numer umowy,

b) wniosek dotyczy tylko 1 kampanii reklamowej, tj. pojedynczego obrazu reklamowego i obejmować może wyłącznie okres trwania danej kampanii reklamowej, a zmiana treści nośnika reklamowego lub jego elementu wymaga uzyskania zezwolenia w odrębnym postępowaniu lub zawarcia aneksu do umowy,

c) okres eksponowania na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto nieprzekraczający 1 roku bez względu na czas trwania remontu;

 

2) w pasie drogowym drogi publicznej lub na działce zajętej pod drogę wewnętrzną:

a) do głębokości 30 cm – we wniosku należy podać numer zgody na lokalizację nośnika / elementu informacji wizualnej w pasie drogowym (decyzja lokalizacyjna zgodnie z procedurą ZDMK – 61) wydanej przez zarząd drogi,

b) trwale związanych z gruntem (fundamenty lub konstrukcja nośnika / elementu informacji wizualnej posadowione poniżej 30 cm od poziomu gruntu), dla których wymagane jest pozwolenie na budowę / zgłoszenie, należy:

• załączyć do wniosku protokół Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projek-towanych Sieci Uzbrojenia Terenu, stanowiący załącznik do mapy sytuacyjno – wysokościowej przedstawiającej lokalizację nośnika/ elementu informacji wizualnej,

• podać we wniosku numer zgody zarządu drogi na lokalizację nośnika/ elementu informacji wizualnej w pasie drogowym (decyzja lokalizacyjna),

• przedłożyć odpowiednio: decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę albo zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej, uzyskane w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

 

 Opłaty

1. Za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie uchwały Nr XLV/ 424/ 04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 poz. 3121 ze zm.).

2. Za zajęcie drogi wewnętrznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie zarządzenia Nr 2031/ 2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni.

3. Za umieszczenie materiałów wyborczych pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej stawce określonej w uchwale Nr XLV/ 424/ 04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r., poz. 3121 ze zm.) odpowiadającej kategorii drogi, na której umieszczony zostanie materiał wyborczy albo w wysokości określonej w zarządzeniu Nr 2031/ 2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni. Do ww.opłaty dolicza się podatek VAT w wysokości obo-wiązującej na dzień wystawienia faktury wysokości.

4. Opłata naliczana jest za okres zajęcia pasa drogowego drogi publicznej lub działki zajętej pod drogę wewnętrzną deklarowany we wniosku, przy czym usunięcie materiałów wy-borczych winno nastąpić nie później, niż w 30 dniu od dnia wyborów.

5. W przypadku wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi publicznej opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego mał-żonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

6. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa nr 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, w kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

Szczegółowe informacje na temat naliczonej opłaty oraz terminów i trybu jej uiszcze-nia określane są w decyzji administracyjnej lub zawieranej umowie cywilnoprawnej.Forma załatwienia

1) decyzja administracyjna (w przypadku dróg publicznych);

2) umowa cywilnoprawna lub odmowa udzielenia zgody (w przypadku dróg wewnętrznych);

3) umowa cywilnoprawna na odpłatne umieszczenie materiałów wyborczych w trakcie trwania kampanii wyborczej oraz w okresie przewidzianym na ich usunięcie z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być dłuższy, niż 30 dni od dnia wyborów.Termin załatwienia

Do jednego miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów, w przypadku spraw szcze-gólnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Brak.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi publicznej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, wobec czego nie przysługuje od niej prawo do wniesienia odwołania ani skarga do sądu administracyjnego.

 

W przypadku umów cywilnoprawnych – nie dotyczy.Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.);

2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 2068 ze zm.);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.);

4) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.);

5) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 poz. 2067 ze zm.);

6) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 poz. 100 ze zm.);

7) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 poz. 684 ze zm.);

8) ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2018 poz. 1314 ze zm.);

9) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016, poz. 1264);

10) uchwała nr CXV/ 1547/ 10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.);

11) uchwała Nr XLV/ 424/ 04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r., poz. 3121 ze zm.);

12) zarządzenie nr 20/ 2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (ze zm.);

13) zarządzenie nr 2031/ 2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni (ze zm.);

14) zarządzenie nr 1125/ 2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni (ze zm.).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1) Na każdą lokalizację nośnika/ elementu informacji wizualnej należy złożyć odrębny wniosek. W przypadku wskazania na jednym wniosku więcej niż jednej lokalizacji, rozpatrywana będzie tylko pierwsza ze wskazanych lokalizacji (za wyjątkiem tymczaso-wych nośników, elementu informacji wizualnej w związku z promocją wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych oraz umieszczanych na czas kampanii wyborczej w związku z jej prowadzeniem).

2) Nośnik/ element informacji wizualnej usytuowany na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto winien spełniać wymagania określone w uchwale Nr CXV/ 1547/ 10 Rady Mia-sta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

3) Lokalizacja nośnika/ elementu informacji wizualnej dopuszczalna jest wyłącznie w miejscach niepowodujących utrudnień w ruchu drogowym, w tym ruchu pieszym lub rowerowym, wjazdu lub wyjazdu z dróg poprzecznych, dróg osiedlowych, posesji, gara-ży itp. oraz nie może ograniczać widoczności w rejonie skrzyżowań i przejść dla pie-szych.

4) Ustawienie nośnika/ elementu informacji wizualnej bez zezwolenia na zajęcie pasa dro-gowego drogi publicznej podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 10-krotnej stawki podstawowej za zajęcie pasa drogowego od dnia jego ujawnienia do dnia usunięcia nośnika/ elementu informacji wizualnej.

5) Ustawienie nośnika/ elementu informacji wizualnej bez zawarcia umowy na zajęcie działki drogi wewnętrznej podlega opłacie w wysokości 100 % stawki podstawowej zgodnie z zarządzeniem nr 2031/ 2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni. W przypadku nieusunięcia nośnika/ elementu informacji wizualnej na żądanie ZDMK z zajmowanego terenu podlega opłacie podwyższonej w wysokości 10-krotnej stawki podstawowej.

6) Na nośniku/ elemencie informacji wizualnej nie mogą być umieszczane treści prawnie zabronione.

7) Do zajęcia pasa drogowego upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału ze-zwolenia na zajęcie drogi publicznej lub działki zajętej pod drogę wewnętrzną. Zajęcie pasa drogowego lub działki zajętej pod drogę wewnętrzną bez wymaganego zezwolenia skutkować odpowiednią sankcją prawną.

8) Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2 k. p. a. wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

9) Dokumenty mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania ich oryginałów przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia, że okazany dokument jest oryginałem.

10) Dowód opłaty skarbowej należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2 k. p. a., wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

11) Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot opłaty oraz wska-zanie urzędu/jednostki/wydziału, w którym ma być dokonana czynność urzędowa.

 

Ponadto dla poszczególnych kategorii nośników/ elementów informacji wizualnej obowiązują następujące szczegółowe warunki techniczne mające zapewnić warunki zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 

I. dla nośników/ elementów informacji wizualnej – szyldów umieszczanych na wysięgnikach:

1) wysięgnik zainstalowany na budynku na wysokości nie mniejszej niż 2,5 metra;

2) wysięgnik nieprzekraczający gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra;

3) zewnętrzna krawędź najdalej wysuniętego elementu nośnika/ informacji wizualnej zainstalowanej na wysięgniku nie może być oddalona od fasady budynku na odległość przekraczającą 80 cm.

 

II. Dla wolnostojących nośników/ elementów informacji wizualnej umieszczonych w pasie drogowym drogi publicznej lub na działce zajętej pod drogę wewnętrzną:

1) nie dopuszcza się lokalizowania nośników, elementów informacji wizualnej w pasach rozdziału ulic dwujezdniowych i na wysepkach;

2) bezwzględnie wymagana, minimalna odległość konstrukcji reklamowej:

 - dla nośników o powierzchni powyżej 1m2 - od krawędzi jezdni – 3 m,

 - dla nośników o powierzchni 1m2 - od krawędzi jezdni – 1 m,

 - od główki szyny torów tramwajowych – min. 1,30 m,

 - dla słupów ogłoszeniowych wolna przestrzeń na chodniku – 1,5m;

3) zalecana, minimalna odległość konstrukcji nośnika informacji wizualnej winna wy-nosić:

 - od skrzyżowania, przecznicy, przejść dla pieszych, znaków drogowych, sygnalizatorów, innych nośników – 30,00 m,

 - od przystanku komunikacji miejskiej – 15,00 m,

 - od wjazdów /wyjazdów/ - 10,00 m;

4) nośniki, elementy informacji wizualnej nie mogą posiadać kształtów i kolorów tła znaków drogowych;

5) nie dopuszcza się wkomponowywania symboli znaków drogowych w tło nośników informacji wizualnej;

6) nie dopuszcza się stosowania odciągów /np. linek/.

 

III. Dla tymczasowych, wolnostojących nośników/ elementów informacji wizualnej umieszczonych w pasie drogowym drogi publicznej lub na działce zajętej pod drogę wewnętrzną typu CUBE, słupów ogłoszeniowych i innych konstrukcjach ustawianych wyłącznie na czas trwania promocji wydarzeń sportowych, kulturalnych lub społecznych oraz w związku z prowadzoną kampanią wyborczą, warunki techniczne mające zapewnić zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego określane są indywidualnie dla każdej lokalizacji i dla każdego nośnika.

 

IV. Dla nośników/ elementów informacji wizualnej umieszczonych na słupach oświetleniowych, w tym umieszczanych w związku z prowadzoną kampanią wyborczą:

1) nośniki/ elementy informacji wizualnej nie mogą znajdować się na słupach, na których znajduje się stałe oznakowanie pionowe (znaki drogowe), infrastruktura techniczna, sygnalizacja świetlna, tablice informacyjne Gminy Miejskiej Kraków oraz umieszczone już nośniki elementy informacji wizualnej;

2) w przypadku konieczności umieszczenia znaku drogowego na słupie, na którym znajduje się nośnik/ element informacji wizualnej, wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia nośnika;

3) w przypadku, gdy bezpieczeństwo ruchu drogowego wymaga umieszczenia takiego znaku niezwłocznie ZDMK usunie nośnik/ element informacji wizualnej we własnym zakresie wraz z niezwłocznym powiadomieniem wnioskodawcy;

4) warunkiem uzyskania zwrotu opłaty za zajęcie pasa drogowego będzie powiadomienie zarządu drogi o usunięciu nośnika/ elementu informacji wizualnej oraz zmiana decyzji/ umowy w sprawie zajęcia pasa drogowego albo drogi działki wewnętrznej;

5) nie dopuszcza się lokalizowania nośników/ elementów informacji wizualnej na słu-pach oświetleniowych znajdujących się w pasach rozdzielających ulic dwu-jezdniowych, na wysepkach i na słupach oświetleniowych typu parkowego;

6) zabrania się umieszczania nośników/ elementów informacji wizualnej na słupach znajdujących się bezpośrednio na skrzyżowaniu, jak również na pierwszym słupie bezpośrednio przed lub za skrzyżowaniem;

7) nośniki/ elementy informacji wizualnej znajdujące się na słupach oświetlenia ulicznego mogą być umieszczane wyłącznie prostopadle do krawędzi jezdni, chodnika lub drogi rowerowej, przy których się znajdują;

8) zabrania się wkomponowywania w nośnik/ element informacji wizualnej symboli znaków drogowych oraz umieszczania elementów przypominających kształtem lub kolorystyką znaki drogowe;

9) zabrania się podświetlania lub powlekania farbami odblaskowymi nośników/ elementów informacji wizualnej umieszczonych na słupach oświetlenia ulicznego;

10) na jednym słupie wolnym od innych reklam i znaków drogowych może być umieszczony tylko jeden sztywno zamocowany nośnik/ element informacji wizualnej - dotyczy również materiału wyborczego;

11) na słupach oświetlenia ulicznego wymiary nośnika informacji wizualnej winny wynosić:

a) szerokość (długość podstawy): 0,80 m,

b) wysokość: 1,25 m;

12) nośnik/ element informacji wizualnej na słupie należy mocować obejmą ze stali nierdzewnej w sposób nie naruszający powierzchni słupa (używając podkładki z miękkiego tworzywa), co jest szczególnie istotne przy słupach metalowych. Mocując nośnik informacji wizualnej na słupie metalowym należy zachować odległość 0,15 m - 0,20 m pomiędzy słupem, a nośnikiem w celu umożliwienia dostępu do powierzchni słupa;

13) dolna krawędź nośnika/ elementu informacji wizualnej powinna znajdować się na wysokości 3,60 m od poziomu gruntu;

14) posiadacz nośnika/ elementu informacji wizualnej jest zobowiązany - w razie potrzeby do spełnienia innych wymogów określonych odrębnymi przepisami.

 

V. Dla nośników/ elementów informacji wizualnej umieszczonych na rusztowaniach na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto oraz na terenie historycznego zespołu Miasta Krakowa:

1) nośnik/ elementy informacji wizualnej winny zawierać odwzorowanie budynku;

2) powierzchnia nośnika, elementu informacji wizualnej nie może przekraczać 50 % powierzchni całości reklamy.

 

VI. Dopuszcza się następujące typy tymczasowych nośników, elementów informacji wizualnej typu CUBE ustawianych w celu promocji wydarzeń kulturalnych, sportowych społecznych oraz w celach prowadzenia kampanii wyborczej:

  •  nośnik typu CUBE na podstawie kwadratu o wymiarach 3,6 m x 3,6 m i maksymalnej wysokości 6 m,
  •  nośnik typu CUBE na podstawie kwadratu o wymiarach 2,5 m x 2,5 m i maksymalnej wysokości 6 m,
  •  nośnik typu CUBE na podstawie trójkąta równobocznego o boku 1,25 m i maksymalnej wysokości 2,5 m,
  •  nośnik typu CUBE na podstawie trójkąta równobocznego o boku 0,75 m i maksymalnej wysokości 2,5 m.

 

1) Nośniki/ elementy informacji wizualnej typu CUBE muszą zostać odpowiednio dociążone w sposób uniemożliwiający przewrócenie się pod wpływem czynników atmosferycznych;

2) materiały reklamowe muszą być rozpięte na konstrukcji w sposób trwały i odporny na warunki atmosferyczne;

3) konstrukcje nośników typu CUBE w przypadku ustawienia ich na zieleńcu winny być umieszczone w taki sposób, aby nie uszkadzać istniejących nasadzeń.

 

VII. W przypadku materiałów wyborczych należy stosować się do następujących zakazów:

1) zabrania się umieszczania materiałów wyborczych na urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego (barierki, płotki, bariery sprężyste itp.);

2) zabrania się umieszczania na materiałów wyborczych na słupach z sygnalizacją świetlną;

3) zabrania się umieszczania w treści materiałów wyborczych znaków i symboli przypominających znaki drogowe zarówno w formie jak i kolorystyce;

4) zabrania się umieszczania na materiałów wyborczych w sposób zasłaniający widoczności znaków i sygnalizatorów świetlnych znajdujących się w polu widzenia użytkowania drogi przed umieszczonym materiałem wyborczym;

5) zabrania się umieszczania materiałów wyborczych na podkładzie z tektury, płyty pilśniowej itp. nietrwałych materiałów;

6) zabrania się mocowania materiałów wyborczych w sposób mogący spowodować uszkodzenie słupa, w szczególności za pomocą drutów, sznurków, trytytek itp.

 

Materiały wyborcze umieszczone bez zachowania ww. warunków zostaną usunięte na podstawie art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego bez względu na wydane zezwolenie.

 

UWAGA:

 

1. Procedura dotyczy dróg oraz innych nieruchomości pozostających w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

2. Wniosek dotyczący czasowego zajęcia nieruchomości niepozostającej w zarządzie ZDMK, rozpatruje Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10, w oparciu o procedurę SA – 46:


https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SA-46


3. Wniosek dotyczący czasowego zajęcia powierzchni budynku pozostającego w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, rozpatruje Zarząd Budyn-ków Komunalnych w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 16, w oparciu o procedurę ZBK – 10:


https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=ZBK-10

 

Niespełnienie powyższych warunków technicznych z uwagi na możliwość stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych i innych użytkowników jak również na możliwość powodowania utrudnień w ruchu drogowym skutkować będzie odmową wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

 

W przypadku kontynuacji zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia nośnika, elementu informacji wizualnej wnioskodawca winien złożyć z 30-dniowym wyprzedzeniem przed upływem terminu ważności poprzedniej decyzji lub umowy następujące dokumenty:

- wniosek na jednym z druków stanowiących załącznik do niniejszej procedury,

- oświadczenie o aktualności danych zawartych we wniosku złożonym po raz pierwszy,

- aktualną mapę zasadniczą lub ewidencyjną.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem. Informujemy Panią/Pana, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu  wydania decyzji administracyjnej lub podpisania umowy cywilnoprawnej na czasowe zajęcie pasa drogowego. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019 poz. 553 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Pan Leszek Marmon, e-mail:  iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8 oraz art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.).

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: