ZDMK-27

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA


Umieszczenie reklamy w pasie drogowym.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej lub podpisania umowy cywilnoprawnej na czasowe zajęcie pasa drogowego.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 4 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2222 ze zm.). Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, os. Złotej Jesieni 14, 31 828 Kraków, Dział Zajęcia Pasa Drogowego (Sekcja Handlu i Reklam).Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej/zawarcie umowy na umieszczanie nośnika reklamowego:

 

1. na wysięgniku, transparentów kulturalnych, transparentów komercyjnych, reklam na rusztowaniach na druku stanowiącym załącznik nr 1 niniejszej procedury,

2. na słupie oświetlenia ulicznego na druku stanowiącym załącznik nr 2 niniejszej procedury,

3. na/w gruncie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

 

w zależności od miejsca lokalizacji.

 

II. Załączniki do wniosku:

 

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesieniem miejsca lokalizacji reklamy.

2. Projekt graficzny reklamy wraz z projektem konstrukcji.

3. Reklama winna zostać zaopiniowana pod względem formy graficznej:

1) projekt reklamy wraz z projektem konstrukcji winny posiadać opinię Plastyka Miasta,

2) lokalizacja reklamy znajdująca się na terenie historycznego zespołu Miasta Krakowa winna posiadać opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków i Architekta Miasta.

4. W przypadku spółki cywilnej – kserokopia umowy spółki zarejestrowanej we właściwym Urzędzie Skarbowym – dotyczy wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej.

5. W razie ustanowienia pełnomocnika: pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

 

III. Dodatkowo dla reklam:

1. umieszczonych na rusztowaniach – należy we wniosku podać numer decyzji wydanej przez zarządcę drogi w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia rusztowania albo numer umowy dla dróg wewnętrznych.

2. wniosek na umieszczenie reklamy na rusztowaniu dotyczy tylko 1 kampanii reklamowej – tj. pojedynczego obrazu reklamowego, i obejmować może wyłącznie okres trwania danej kampanii reklamowej, zmiana treści reklamy wymaga uzyskania decyzji administracyjnej w odrębnym postępowaniu lub zawarciu aneksu do umowy.

3. reklama umieszczona na rusztowaniu na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto może być eksponowana przez okres nie dłuższy niż 1 rok bez względu na czas trwania remontu.

4. posadowionych na gruncie (z konstrukcją nośnika reklamowego posadowionego na gruncie do głębokości 30 cm) należy we wniosku podać numer zgody na lokalizację nośnika reklamowego w pasie drogowym (decyzja lokalizacyjna) wydanej przez zarząd drogi,

5. trwale związanych z gruntem (fundamenty lub konstrukcja nośnika reklamowego posadowione głębiej niż 30 cm od poziomu gruntu) dla których wymagane jest pozwolenie na budowę należy:

1) załączyć protokół Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu stanowiący załącznik do mapy sytuacyjno-wysokościowej i przedstawiającej lokalizację reklamy,

2) we wniosku podać numer zgody na lokalizację nośnika reklamowego w pasie drogowym (decyzja lokalizacyjna) wydanej przez zarząd drogi,Opłaty

1. W przypadku wniosku o zajęcie pasa drogowego drogi publicznej opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa o numerze: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa, w kasie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, w kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

Szczegółowe informacje na temat naliczonej opłaty oraz terminów i trybu jej wypłaty są zawarte w decyzji administracyjnej lub podpisywanej umowie cywilnoprawnej.

 Forma załatwienia

1. Decyzja administracyjna (w przypadku dróg publicznych).
2. Umowa cywilno - prawna (w przypadku dróg wewnętrznych).Termin załatwienia

Do jednego miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi publicznej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron decyzja staje się ostateczna i prawomocna, wobec czego nie przysługuje od niej prawo do wniesienia odwołania ani skarga do sądu administracyjnego.Podstawa prawna

1. Art. 20 pkt. 8, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.)

2. Art. 29 ust. 2 pkt 6 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1264).

6. Uchwała Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017, poz. 3121 ze zm.).

7. Uchwała Nr CXV/1547/2010 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Stare Miasto” (Dz. Urz. Woj Małop. z 2010 Nr 647 poz. 5336 ze zm.).

8. Zarządzenie Nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni.

9. Zarządzenie Nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa ze zm.Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków lub na stronach internetowych: www.zdmk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Procedura dotyczy ulic będących w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

2. Na każdą lokalizację reklamy należy składać odrębny wniosek. W przypadku wskazania na jednym wniosku więcej niż jednej lokalizacji, rozpatrywana będzie pierwsza ze wskazanych lokalizacji.

3. Lokalizacja reklamy dopuszczalna jest wyłącznie w miejscach niepowodujących zakłócenia, w szczególności: ruchu pieszego, wjazdu lub wyjazdu, ładu przestrzennego.

4. Na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto obowiązują zakazy i nakazy dotyczące lokalizacji nośników informacji wizualnej zgodnie z § 8 ust. 1 uchwały Nr CXV/1547/2010 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Stare Miasto” (Dz. Urz. Woj Małop. z 2010 Nr 647 poz. 5336 ze zm.).

5. Zajęcie nieruchomości bez zgody zarządu drogi – podlega opłacie w wysokości 10 krotnej stawki podstawowej za zajęcie pasa drogowego.

6. Treścią nośnika, elementu informacji wizualnej nie może być reklama prawnie zabroniona.

7. Do zajęcia pasa drogowego upoważnia posiadanie przez wnioskodawcę oryginału decyzji administracyjnej lub umowy na zajęcie pasa drogowego – odbiór – najpóźniej w dniu rozpoczynającym zajęcie pasa drogowego. Zajęcie pasa drogowego bez posiadania decyzji lub umowy skutkować będzie naliczeniem opłaty karnej od dnia zajęcia do dnia odbioru decyzji/umowy tj. do dnia w którym wnioskodawca posiadając decyzję może zająć pas drogowy.

8. Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot opłaty oraz wskazanie urzędu/jednostki/wydziału w którym ma być dokonana czynność urzędowa.

9. Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego) albo notarialnie lub przez organ, który

go wydał. Dokumenty te mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania oryginału przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia strony o ich zgodności z oryginałem.

10. Dowód opłaty skarbowej należy składać w oryginale, ewentualnie w odpisie potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2 kodeksu postępowania administracyjnego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

 

Dokumenty mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania ich oryginałów przez stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia, że okazany dokument jest oryginałem.

11.W razie braku dołączonej opinii ZDMK przekazuje projekt do zaopiniowania odpowiednio przez Plastyka Miasta lub Miejskiego Konserwatora Zabytków wobec czego termin załatwienia sprawy wydłuża się o czas niezbędny na pozyskanie

tej opinii.

 

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu, Zarządowi Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, który będzie ich administratorem.

Informujemy Pana/Panią, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej lub podpisania umowy cywilnoprawnej na czasowe zajęcie pasa drogowego.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.) w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 130/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 

Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 4 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2222 ze zm.).

 

Ponadto dla poszczególnych kategorii reklam obowiązują następujące szczegółowe warunki techniczne mające zapewnić warunki zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego po ich umieszczeniu w pasie drogowym:


I. Dla reklam – szyldów umieszczanych na wysięgnikach:

1. Wysięgnik może być zainstalowany na budynku na wysokości nie mniejszej niż 2,5 metra.

2. Wysięgnik nie może przekraczać gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra.

3. Zewnętrzna krawędź najdalej wysuniętego elementu reklamy zainstalowanej na wysięgniku nie może być oddalona od fasady budynku na odległość przekraczającą 80 cm.

 

II. Dla reklam umieszczanych na gruncie:

1. Nie dopuszcza się lokalizowania reklam w pasach rozdziału ulic dwujezdniowych i na wysepkach.

2. Bezwzględnie wymagana, minimalna odległość konstrukcji reklamowej:

- dla reklam o powierzchni powyżej 1m2 - od krawędzi jezdni – 3 m

- dla reklam o powierzchni 1m2 - od krawędzi jezdni – 1 m

- od główki szyny torów tramwajowych – min. 1,30 m

- dla słupów ogłoszeniowych wolna przestrzeń na chodniku – 1,5m

3. Zalecana, minimalna odległość konstrukcji reklamowej:

- od skrzyżowania, przecznicy, przejść dla pieszych, znaków drogowych, sygnalizatorów, innych reklam itp. – 30,00 m

- od przystanku komunikacji miejskiej – 15,00 m

- od wjazdów /wyjazdów/ - 10,00 m

4. Reklamy nie mogą posiadać kształtów i kolorów tła znaków drogowych.

5. Nie dopuszcza się wkomponowywania symboli znaków drogowych w tło reklamy.

6. Nie dopuszcza się stosowania odciągów /np. linek/.

 

III. Dla reklam umieszczonych na słupach oświetleniowych:

1. Reklamy nie mogą znajdować się na słupach, na których znajduje się stałe oznakowanie pionowe (znaki drogowe). Jeżeli zostanie umieszczony znak drogowy na słupie, na którym znajduje się nośnik reklamowy, reklama musi zostać usunięta niezwłocznie.

2. Warunkiem do uzyskania zwrotu opłaty za zajęcie pasa drogowego będzie powiadomienie zarządu drogi o fakcie usunięcia reklamy oraz zmiana decyzji/umowy w sprawie zajęcia pasa drogowego.

3. Nie dopuszcza się lokalizowania reklam na słupach znajdujących się w pasach rozdzielających ulic dwu-jezdniowych, na wysepkach i na słupach typu parkowego.

4. Zabrania się umieszczania reklam na słupach znajdujących się bezpośrednio na skrzyżowaniu, jak również na pierwszym słupie bezpośrednio przed lub za skrzyżowaniem.

5. Reklamy nie mogą być zawieszone od strony jezdni.

6. Zabrania się wkomponowywania w reklamę symboli znaków drogowych.

7. Zabrania się umieszczania reklamy mających kształt i kolory znaków drogowych.

8. Zabrania się podświetlania lub powlekania farbami odblaskowymi reklam umieszczonych na słupach oświetlenia ulicznego.

9. Na jednym słupie może być umieszczona tylko jedna sztywno zamocowana reklama.

10. Na słupach oświetlenia ulicznego wymiary reklamy winny wynosić:

- szerokość (długość podstawy): 0,80 m

- wysokość: 1,25 m

11. Reklamę na słupie należy mocować obejmą ze stali nierdzewnej w sposób nie naruszający powierzchni słupa (używając podkładki z miękkiego tworzywa), co jest szczególnie istotne przy słupach metalowych. Mocując reklamę na słupie metalowym należy zachować odległość 0,15 m - 0,20 m pomiędzy słupem a reklamą, celem umożliwienia dostępu do powierzchni słupa.

12. Dolna krawędź reklamy powinna znajdować się na wysokości 3,60 m od poziomu gruntu.

13. Posiadacz reklamy jest zobowiązany w razie potrzeby do spełnienia innych wymogów określonych odrębnymi przepisami.

 

IV. Dla reklam na rusztowaniach na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto oraz na terenie historycznego zespołu Miasta Krakowa:

 

1. Reklama musi zawierać odwzorowanie budynku.

2. Powierzchnia reklamowa nie może przekraczać 50% powierzchni całości reklamy.

 

V. Dla transparentów umieszczanych w pasie drogowym

 

Transparenty mogą być zawieszone na istniejących hakach w następujących lokalizacjach: ul. Krupnicza, ul. Szczepańska przy pl. Szczepańskim, ul. Sławkowska przy ul. Św. Marka, ul. Szewska przy Jagiellońskiej, ul. Szewska przy Plantach.

 

UWAGA!

 

Niespełnienie powyższych warunków technicznych z uwagi na możliwość stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych i innych użytkowników jak również na możliwości powodowania utrudnień w ruchu drogowym skutkować będzie odmową wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

 

W przypadku kontynuacji zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy wnioskodawca winien złożyć z wyprzedzeniem 30-dniowym przed upływem terminu ważności poprzedniej decyzji lub umowy następujące dokumenty:

- wniosek na jednym z druków stanowiących załącznik do niniejszej procedury,

- oświadczenie o aktualności danych zawartych we wniosku złożonym po raz pierwszy,

- aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową.

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: