ZCK-6

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH


Postawienie, remont, wymiana lub ponowny montaż nagrobka


Załączniki do procedury:
cennik
Druki ZCK

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Rejon Rakowice (cmentarze: Rakowicki, Bronowice, Mydlniki)

ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 619 99 11 lub 12

 

Rejon Podgórze (cmentarze: Stary i Nowy Podgórski, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, Maki Czerwone, Kobierzyn-Lubostroń)

ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 656 17 25

 

Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice)

ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 410 65 50 lub 12 410 65 62

 

Cmentarz Grębałów

ul. Darwina 1g, 31-764 Kraków

Biuro Obsługi Klienta

Tel.: 12 645 31 14 lub 12 645 44 34

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek dysponenta o wyrażenie zgody na postawienie, wymianę, remont lub ponowny montaż nagrobka.

2) Pełnomocnictwo udzielone przez dysponenta grobu dla wykonawcy prac.

3) W przypadku, gdy nagrobek ma charakter zabytkowy - program prac konserwatorskich opracowany przez uprawnionego konserwatora dzieł sztuki.

4) W przypadku, gdy grób znajduje się w strefie zabytkowej, lecz nie ma charakteru zabytkowego lub na Alei Zasłużonych - szczegółowy zakres prac lub projekt nagrobka (2 egz.) Nie dotyczy sytuacji, gdy remont nie obejmuje wymiany elementów grobu.

 Opłaty

1) Wszelkie opłaty pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Za złożenie dokumentu pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa

w kwocie 17 zł. Zwolnienie z przedmiotowej opłaty dotyczy małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa.

2) Za wydanie pozwolenia/decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków

w Krakowie pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 82 zł.

 Forma załatwienia

1) Wystawienie dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za postawienie, remont, wymianę lub ponowny montaż nagrobka.

2) Wyrażenie zgody w formie pisemnej na postawienie, remont, wymianę lub ponowny montaż nagrobka.

3) Odmowa wyrażenia zgody w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

 Termin załatwienia

1) Bezzwłocznie, gdy dysponent grobu lub jego pełnomocnik zgłosił się osobiście do Biura Obsługi Klienta właściwego rejonu / cmentarza a grób, którego prace dotyczą (z wyłączeniem wykonania wnęki urnowej w nagrobku), zlokalizowany jest poza zabytkową częścią cmentarza lub Aleją Zasłużonych.

2) Do 30 dni od dnia wpływu wniosku w przypadku, gdy:

a) wniosek złożony jest przez osobę nie będącą dysponentem lub jego pełnomocnikiem

b) wniosek złożony jest za pośrednictwem poczty,

c) prace budowlano - montażowe dotyczą wykonania wnęki urnowej

w nagrobku,

d) w innych uzasadnionych przypadkach.

3) W odniesieniu do nagrobków zlokalizowanych w części zabytkowej cmentarza lub przy Alei Zasłużonych, w przypadku obowiązku uzyskania decyzji (pozwolenia, opinii) Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie lub opinii Plastyka Miasta zatwierdzającej projekt, 30-dniowy termin załatwienia sprawy ulega wydłużeniu o czas potrzebny do uzyskania właściwej decyzji, pozwolenia bądź opinii.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) W przypadku, gdy grób znajduje się:

a) w strefie zabytkowej – decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie

b) na Alei Zasłużonych – opinia Plastyka Miasta Krakowa

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. § 14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r., Nr 48, poz. 284)

2. Uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2011 r., Nr 132, poz. 1104)

3. Zarządzenie Nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2012 r., poz. 1341)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 783).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna:
a) w Biurach Obsługi Klienta w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych,
b) na stronie internetowej ZCK (www.zck-krakow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Po uzyskaniu zgody dysponent wnosi opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem oraz zleca wykonanie prac podmiotowi gospodarczemu uprawnionemu do prowadzania robót budowlanych. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć pełnomocnictwo dla wykonawcy prac od dysponenta.

2) W przypadku postawienia nagrobka wykonawca przystępuje do prac po uprzednim przekazaniu terenu przez inspektora właściwego cmentarza.

3) Dysponentem grobu ziemnego czasowego jest osoba wymieniona w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn: Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 ze zm.) która uiściła obowiązujące opłaty (pozostały małżonek osoby zmarłej, jej krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia)

4) Dysponentem stałego (wieczystego) grobu ziemnego może być fundator grobu, osoba, która nabyła prawo do grobu na podstawie wyroku sądu, zastrzeżeń poprzednika prawnego lub reguł dziedziczenia.

5) Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie lub też podpisanego przez mocodawcę będącym wnioskodawcą w obecności pracownika ZCK Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej dołącza się do wniosku.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: