WS-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Wydawanie zezwolenia na transport odpadów


Załączniki do procedury:
Wniosek - formularz aktywny

Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Referat Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pok. 408, 409, tel. 12-616-88-93, 12-616-88-92
Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Pisemny wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić transport odpadów, wraz z numerem REGON i NIP, zawierający:

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu,

2) oznaczenie obszaru prowadzenia transportu odpadów,

3) wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,

4) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać transport
    odpadów,

5) przewidywany okres wykonywania transportu odpadów.Opłaty

Opłata skarbowa:

1) od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu,
    wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego
    małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony
    z opłaty skarbowej) - 17 zł,

2) od zezwolenia - 616 zł.

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Niezwłocznie, jednakże w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

W przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1.06.2017 r. od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

W przypadku postępowań wszczętych po 31.05.2017 r. od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Podstawa prawna

1) Art. 28, art. 29 i art. 35 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185,
    poz. 1243, z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 
    (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1987 z późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r.,
    poz. 1923),

3) Art. 35, art. 77 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
    (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

4) Część III ust. 44 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 
    (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).Dostępność procedury

Procedura jest dostępna dla wnioskodawców (stron) w:

  • Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,
  • Referacie Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2,
  • Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

a) Prezydent Miasta Krakowa jest właściwy do wydania zezwolenia na transport odpadów w przypadku miejsca
    siedziby lub zamieszkania wnioskodawcy na terenie miasta Krakowa.

b) Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów nie dotyczy wytwórcy odpadów, który transportuje
    wytworzone przez siebie odpady.

c) Wydział Kształtowania Środowiska prowadzi publicznie dostępny wykaz znajdujących się w jego posiadaniu
    wniosków o wydanie zezwolenia na transport. Wyłączenie udostępnienia danych zawartych
    w w/w dokumentach może nastąpić na uzasadniony wniosek strony.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: