WS-16
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Dotacja celowa dla podmiotów niebędących przedsiębiorcą na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Referat Ds. Udzielania Dotacji Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10,

Referat Ds. Rozliczania Dotowanych Zadań i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10,

Referat Ds. Kontroli Wykonania Dotowanych Zadań Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10.

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz.

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o udzielenie dotacji celowej

 1. Pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej (wzór wniosku na dany rok zamieszczany będzie każdorazowo w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa) podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska realizowanego na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, zawierający m.in.:
  1) oznaczenie wnioskodawcy,
  2) oznaczenie  zadania, na które ma być udzielona dotacja,
 2. Załączniki do wniosku:
  1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, (wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości, w przypadku współwłasności wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz z wnioskiem zgodę większości współwłaścicieli nieruchomości  na realizację zadania i podpisanie umowy o udzielenie dotacji) a jeżeli nie jest to własność lub współwłasność to również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację zadania.
  2) dokument uprawniający do występowania w imieniu wnioskodawcy.
  3) oświadczenie beneficjenta dotyczące potwierdzenia: powierzchni ogrzewanej lokalu, możliwości zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła, posiadania podwójnego systemu ogrzewania.
  4) wypełnione oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonanie oceny energetycznej oraz wstępnej deklaracji zainteresowania realizacją na koszt własny zaleceń w niej zawartych z wyłączeniem kosztów prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, na które udzielana jest dotacja ze środków ZIT oraz budżetu Miasta Krakowa - jeżeli dotyczy,
  5) po wykonaniu oceny energetycznej ostateczna deklaracja wykonania na własny koszt zaleceń zawartych w ocenie energetycznej z wyłączeniem kosztów prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, na które udzielana jest dotacja ze środków ZIT oraz budżetu Miasta Krakowa – jeżeli dotyczy
  6) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie termomodernizacji budynku, jeżeli dotyczy.
  7) dokument potwierdzający konieczność wymiany istniejącej instalacji grzewczej, wystawiony przez osobę uprawnioną tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą dyplom mistrzowski w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

II.Wniosek o rozliczenie dotacji celowej

 1. Pisemny wniosek o rozliczenie dotacji celowej podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości (wzór wniosku zamieszczony zgodnie z zapisem pkt I. ust. 1).

 2. Załączniki do wniosku o rozliczenie:
  1) dokumenty potwierdzające wykonanie zadania, na które została udzielona dotacja,
  2) dokumenty potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę kosztów związanych z realizacją zadania.Opłaty
 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku PKO BP na terenie Krakowa i kasach urzędu. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.


Forma załatwienia
 1. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które uzyskały akceptację Prezydenta Miasta Krakowa:
  1. informacja o przyznaniu dotacji celowej,
  2. podpisanie umowy cywilnoprawnej o udzieleniu dotacji celowej (wzór umowy zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa),
  3. przekazanie dotacji po realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia (wzór wniosku o rozliczenie dotacji zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta).
 2. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które nie uzyskały akceptacji Prezydenta Miasta:
  1. informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.


Termin załatwienia
 1. Przekazanie informacji niezwłocznie po akceptacji wniosku o udzielenie dotacji przez Prezydenta Miasta Krakowa.
 2. Akceptacja rozliczenia dotacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od daty złożenia wniosku o rozliczenie dotacji.
 3. Wypłata dotacji po zrealizowaniu zadania w terminie do 30 dni, od dnia zaakceptowania rozliczenia dotacji.


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.Podstawa prawna
 1. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 519).
 2. UCHWAŁA NR CXXI/1918/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia5 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (z późn. zm.).
 3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna dla wnioskodawców (stron) w:

 • Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,
 • Referacie Ds. Udzielania Dotacji Celowych na zadania z Zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10.
 • Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

1. Dotacja udzielana jest na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących:

1) trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

a) podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,

b) zainstalowaniu ogrzewania gazowego,

c) zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,

d) zainstalowaniu ogrzewania olejowego,

2) podłączenie ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi,

3) instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

2. Warunkiem otrzymania dotacji, o której mowa w ust 1 pkt 3) jest posiadanie jednego z proekologicznych systemów ogrzewania, a w przypadku posiadania pieców lub kotłowni opalanych paliwami stałymi ich likwidacja.

3. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) uchwały nie dotyczy nieruchomości posiadających już zainstalowany taki sam rodzaj odnawialnego źródła energii.

4. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji do trwałej likwidacji podwójnych systemów grzewczych na przykład węglowo-gazowych lub węglowo-elektrycznych w przypadku posiadania współpracującego z kotłem/piecem węglowym ogrzewania gazowego, elektrycznego lub olejowego niesprawnego lub eksploatowanego ponad 10 lat. Warunkiem otrzymania dotacji jest jednoczesna trwała likwidacja obu systemów grzewczych i zamontowanie nowego proekologicznego systemu ogrzewania.

5. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Krakowa.

6. Wnioskodawcy ubiegający się o dotacje celową muszą w pierwszej kolejności złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami następnie podpisać umowę o udzieleniu dotacji, dopiero wówczas wnioskodawca może przystąpić do realizacji zadania, na które została udzielona dotacja. Wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji celowej muszą być z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy. Prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Urzędu Miasta po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia

10 października roku, w którym została przyznana dotacja celowa.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska,

os. Zgody 2, pokój 7, al. Powstania Warszawskiego 10 lub pod numerem tel. (12) 616-88-48, (12) 616-90-85, (12) 616-90-86, (12) 616-90-87.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: