WS-12
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Dotacja celowa dla podmiotów niebędących przedsiębiorcą na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w programie „Krakowski program małej retencji wód opadowych”.


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Referat Ds. Udzielania Dotacji Celowych Na Zadania Z Zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o udzielenie dotacji celowej

1. Pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska realizowanego na zasadach określonych w programie „Krakowski program małej retencji wód opadowych”, zawierający m.in.:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) oznaczenie zadania, na które ma być udzielona dotacja,

3) oznaczenie kosztów koniecznych do realizacji zadania,

2. Załączniki do wniosku:

1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, (wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości, w przypadku współwłasności wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz z wnioskiem zgodę większości współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania i podpisanie umowy o udzielenie dotacji) a jeżeli nie jest to własność lub współwłasność to również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub zarządcy nieruchomości na realizację zadania,

2) dokument uprawniający do występowania w imieniu wnioskodawcy,

3) znak pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (w przypadku zbiorników z przelewem do ziemi),

4) znak pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do ziemi (w przypadku zbiorników z przelewem do ziemi).

II. Wniosek o rozliczenie dotacji celowej

1. Pisemny wniosek o rozliczenie dotacji celowej podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości.

2. Załączniki do wniosku o rozliczenie:

1) dokumenty potwierdzające wykonanie zadania, na które została udzielona dotacja,

2) dokumenty potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę kosztów związanych z realizacją zadania.Opłaty
 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku PKO BP na terenie Krakowa i kasach urzędu. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.


Forma załatwienia
 1. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które uzyskały akceptację:
  1. informacja o przyznaniu dotacji celowej,
  2. podpisanie umowy cywilnoprawnej o udzieleniu dotacji celowej,
  3. przekazanie dotacji po realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia.
 2. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które nie uzyskały akceptacji:
  1. informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosku


Termin załatwienia
 1. Przekazanie informacji niezwłocznie po akceptacji wniosku o udzielenie dotacji
 2. Akceptacja rozliczenia dotacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od daty złożenia wniosku o rozliczenie dotacji.
 3. Wypłata dotacji po zrealizowaniu zadania w terminie do 30 dni, od dnia zaakceptowania rozliczenia dotacji.


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.Podstawa prawna
 1. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i poz. 1238; z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322 i poz. 1662, z 2015 r. poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478, poz. 881, poz. 1045, poz. 1223, poz. 774,poz. 1434, poz. 1593, poz. 2278, poz. 1688 i poz. 933),
 2. UCHWAŁA NR LXXX/1223/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych” (z późn. zm.),
 3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, poz. 443, poz. 1358, poz. 1607, poz. 1844)
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1148, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890).


Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Dotacja udzielana jest na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmująca dofinansowanie kosztów koniecznych:
  1. 1) zakupu i montażu urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych
  2. 2) modernizacji istniejącej instalacji w celu umożliwienia podłączenia ww. systemu do gromadzenia wody deszczowej.
 2. Sposób wykorzystania wód deszczowych na terenie nieruchomości w wyniku wdrożenia programu „Krakowski program małej retencji wód opadowych”, nie może powodować niekorzystnych zmian stosunków wodnych na działkach sąsiednich.
 3. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Krakowa.
 4. wnioskodawcy ubiegający się o dotacje celową muszą w pierwszej kolejności złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o naborze wniosków na dany rok opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, następnie podpisać umowę o udzieleniu dotacji, dopiero wówczas wnioskodawca może przystąpić do realizacji zadania, na które została udzielona dotacja. Wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji celowej muszą być z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy. Prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Urzędu Miasta po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia 15 listopada roku, w którym została przyznana dotacja celowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska, oś. Zgody 2, pokój 111 lub pod numerem tel. (12) 616-88-90.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: