SO-6
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Społecznych

Uzyskanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Wydział Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków,

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Piotr Burdek, Danuta Błaszczyk: tel. 12 616-5003, fax: 12 616-5214

Przyjmowanie stron: poniedziałek- piątek w godz. 7.30 - 15.30,

 

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzSprawdź czy spełniasz warunkiObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 

 

 

1. Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność wypełniony i podpisany przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka – na druku stanowiącym załącznik.

 

2. Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami - wyjątek: osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest umieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

 

3.Kopia prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu). W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, legitymację dokumentującą niepełnosprawność wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

 

4. Dowód osobisty przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego – do wglądu.

 

5. W przypadku ubiegania się o wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.(DOTYCZY TYLKO I WYŁĄCZNIE LEGITYMACJI POLIWĘGLANOWYCH)Opłaty

Wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność nie podlega opłatom.

Za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej  niepełnosprawność pobierana jest opłata w wysokości 15 złotych (DOTYCZY TYLKO I WYŁĄCZNIE LEGITYMACJI POLIWĘGLANOWYCH). Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Podatków i Opłat o numerze 82 1020 2892 0000 5602 0590 0941, wskazując w polu "nazwa zleceniodawca" imię i nazwisko dziecka, dla którego ma być wystawiony duplikat legitymacji oraz dokładny adres zamieszkania z podaniem kodu pocztowego, a w polu "tytułem" opłata za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej lub gotówką w kasie Urzędu Miasta Krakowa (na terenie budynku nie ma kasy).Forma załatwienia

Legitymacja osoby niepełnosprawnej.Termin załatwienia

O terminie odbioru legitymacji dokumentującej niepełnosprawność osoba zainteresowana zawiadamiana jest telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie korespondencji tradycyjnej.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność wydawana jest na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

 

 

Art. 6 ca. ust. 1 – 4, art. 6 cb. ust. 1 – 4, art. 6 cc. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1541).Dostępność procedury
  1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta

Na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka na legitymacji wpisywany jest symbol przyczyny niepełnosprawności za pomocą fotokodu QR.

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulg w przejazdach komunikacją miejską, PKP i PKS, określonych na podstawie odrębnych przepisów.

 

Duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej wydawany jest tylko i wyłącznie w przypadku zagubienia lub zniszczenia posiadanej dotychczas legitymacji dokumentującej niepełnosprawności.

 

Legitymacje wydane przed dniem 01.09.2017 r. zachowują swoją ważność przez okres na jaki zostały wydane i nie podlegają wymianie.

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: