SO-5
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Społecznych

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia


Sprawę załatwia

Wydział Spraw Społecznych, ul.Stachowicza 18, 30-103 Kraków Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności

 • Monika Zawiejska - Ptak: tel: 12-616-5218; fax 12-616-5214
  • wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków, a także udzielanie informacji na temat postępowania przed Zespołem Orzekającym - parter pokój nr 1
  • wydawanie orzeczeń - IV piętro pokój nr 401
  • przyjmowanie odwołań od orzeczeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - IV piętro pokój nr 401

przyjmowanie stron: pn. - pt. w godzinach 7.30-15.30


Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Sprawdź czy spełniasz warunkiObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez przedstawiciela ustawowego dziecka przed ukończeniem 16 roku życia- załącznik nr 1 do niniejszej procedury
 2. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko - załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 3. Inne dokumenty medyczne umożliwiające ocenę stanu zdrowia.
 4. Posiadane wyniki badań psychologicznych.
 5. Informacja o uczniu - załącznik nr 3do niniejszej procedury.


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjnaTermin załatwienia

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Orzeczenie o niepełnosprawności.

 

 Tryb odwoławczy

Od orzeczenia o niepełnosprawności przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Krakowie za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie nie podlega opłatom.

 

 Podstawa prawna
 1. Art.4 a ust.1, art.6, art.6b ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2046).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U.z 2002 r., Nr 17, poz. 162 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1110)


Dostępność procedury
 1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18
 2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 3. Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl)

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

Orzeczenie o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia jest podstawą do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego, a także do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. Wskazania zawarte w orzeczeniu o niepełnosprawności dotyczące: konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji stanowią podstawę do wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: