SO-21
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Społecznych

Jednorazowa GMINNA zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)


Sprawę załatwia

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Zasiłków Rodzinnych:

ul. Stachowicza 18, tel. 12 616-50-00

os. Zgody 2, tel. 12 616-87-29, 12 616-87-98.

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wnioseko przyznanie jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka - wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej karty usługi,
 2. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu,
 3. Kserokopia karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. Kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka/dzieci,
 5. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, uprawnionych osób, co najmniej od jednego roku przed dniem urodzenia się dziecka (np. dowód osobisty, karta pobytu lub urzędowe potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy albo inny dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków). Zamieszkanie na rok przed urodzeniem się dziecka nie dotyczy opiekunów prawnych, faktycznych lub rodziców adopcyjnych. Dokument potwierdzający zamieszkanie dziecka w Krakowie,
 6. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 7. W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dokument określający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany,
 8. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 9. Oświadczenie członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym  poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);
 10. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 11. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

   
  Osoby posiadające Krakowską Kartę Rodzinną nie przedkładają dokumentów dot. sytuacji dochodowej rodziny.

 12. W przypadku dziecka przysposobionego kserokopia:
  a) odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego przysposobienie lub
  b) zaświadczenia sądu albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

Do wszystkich kserokopii dokumentów od wnioskodawcy wymagane są ich oryginały do okazania pracownikowi Wydziału Spraw Społecznych. Kopię dokumentów może uwierzytelnić organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Wydziału Spraw Społecznych może domagać się takiego dokumentu.

 

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia winno być przeprowadzone w ciągu dwóch miesięcy od momentu złożenia wnioskuDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatomPodstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz.1990 z późn. zm.),
 4. Uchwała Nr XL/540/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r., poz. 1595 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).


Dostępność procedury

Wydział Spraw Społecznych UMK, ul. Stachowicza 18

Punkty informacji, wydawania i przyjmowania wniosków Wydziału Spraw Społecznych:

a. os. Zgody 2

b. ul. Wielicka 28a (w okresie od września do października)

Biuletyn informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl)

 

Wnioski należy złożyć w:

Wydziale Spraw Społecznych UMK, ul. Stachowicza 18,

Punkcie informacji, wydawania i przyjmowania wniosków Wydziału Spraw Społecznych:

a. os. Zgody 2

b. ul. Wielicka 28a (w okresie od września do października)

 

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje w wysokości 1000 złotych na każde dziecko,
 2. Świadczenie przysługuje, jeżeli średni dochód na jedną osobę w rodzinie ustalany na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 850 zł
 3. Rodzicom lub opiekunom posiadającym Krakowską Kartę Rodzinną świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości dochodu
 4. W sytuacji, gdy otrzymanie zapomogi, której dotyczy niniejsza procedura mogłoby spowodować utratę przez osobę wnioskującą innych świadczeń, na jej wniosek jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się lub przysposobienia dziecka może zostać wypłacona w kwocie niższej niż 1000 zł.
 5. Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje wyłącznie jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka; pod warunkiem, że osoba uprawniona zamieszkuje w Krakowie, co najmniej od jednego roku przed dniem narodzin dziecka. Zapomoga przysługuje osobie uprawnionej zamieszkującej wraz z dzieckiem w Krakowie. Zapomoga przysługuje również na dziecko przysposobione.
 6. Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 12 miesięcy od daty urodzenia dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieka prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 7. Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpatrzenia.


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: