SO-20
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Społecznych

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego


Załatw sprawę elektronicznie

Osoby posiadające ważny podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub podpis potwierdzony profilem zaufanym mogą składać wnioski elektronicznie za pomocą portalu utworzonego przez ministra właściwego dla spraw rodziny dostępnego na stronie http://www.empatia.mrpips.gov.pl/lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą http://www.epuap.gov.pl/

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Społecznych UMK, Stachowicza 18, 30-103 Kraków  
Referat ds. Zasiłków Rodzinnych,
Kierownik: Janina Kowalska, w lokalizacjach:

- ul.Stachowicza 18: pn. - pt. w godz. 7.40-18.00 tel. 12 616-50-00,
- os. Zgody 2: pn. - pt. w godz. 7.40 - 15.30 tel. 12 616-87-29, 616-87-98;

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
 2. oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;
 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w przypadku osiągania innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach

    określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), 

b) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w przypadku posiadania

    gospodarstwa rolnego,

c) umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego

    w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

d) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych  w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

e) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego

    tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, w przypadku zasądzonych alimentów,

f) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub

    zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

g) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez

    sąd:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich

   podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

h) dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu – w przypadku utraty dochodu,

i) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany  w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym

   poprzedzającym okres zasiłkowy,

j) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu  w przypadku uzyskania dochodu po roku

   kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

 1.  odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów- w przypadku osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka,
 2. kartę pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz.1990 z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 3. w przypadku cudzoziemca kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 4. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 5. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne, w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez osobę samotnie wychowująca dziecko,
 7. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez osobę samotnie wychowująca dziecko,
 8. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka w przypadku ubiegania się o zassie rodzinny przez opiekuna faktycznego dziecka lub rodziców adopcyjnych,
 9. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny przez opiekuna prawnego dla dziecka,
 10. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

 

W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka:

zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

a) zaświadczenie lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

b) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

 

W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.

 

W przypadku dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Wydziału Spraw Społecznych może domagać się takiego dokumentu.

 

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatomForma załatwienia

Decyzja administracyjnaTermin załatwienia

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428)
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016, poz.1990 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach o oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234)

 Dostępność procedury
 1. Wydział Spraw Społecznych UMK, 
  - ul. Stachowicza 18, Kraków,
  - os. Zgody 2, Kraków,
  - ul. Wielicka 28 A (w okresie od sirpnia do października),
 2. Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje wówczas, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł na jednego członka rodziny lub 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Od dnia 1 stycznia 2016 roku przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego spowoduje obniżenie wysokości otrzymywanych świadczeń, zamiast odmowy przyznania świadczeń. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wypłacany będzie w wysokości różnicy pomiędzy łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi rodzinie, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami nie przysługuje, jeśli różnica ta jest mniejsza niż 20 zł.