SO-10
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Społecznych

Świadczenie wychowawcze


Załatw sprawę elektronicznie
 1. Za pomocą systemu teleinformatycznego:
  - udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tj. Platformy Usług Elektronicznych – PUE,
  - banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny,
 2. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=75413 oraz za pomocą systemu elektronicznego utworzonego przez ministra właściwego dla spraw rodziny dostępnego na stronie http://www.empatia.mrpips.gov.pl/
  WYŁĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.


Sprawę załatwia

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Referat ds. Świadczeń Wychowawczych

Kraków, pl. Na Stawach 1,

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są przyjmowane w następujących lokalizacjach:

• Kraków, ul. Stachowicza 18,

• Kraków, os. Zgody 2.

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego; wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 2. kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 poz. 2206 z późn. zm.);
 3. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy";
 4. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 5. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 6. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 7. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.); wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia ;
  b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
  d) umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
  e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
  f ) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzin;
  g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
  h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
  j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
  k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
 8. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Wydziału Spraw Społecznych może domagać się takiego dokumentu.

 

 Opłaty

 

 Postępowanie nie podlega opłatom

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjnaTermin załatwienia
 1. W trakcie okresu świadczeniowego:
  - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania - art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm. ),
  - w przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10. dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 2. W przypadku złożenia wniosku na nowy okres świadczeniowy:
  - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku,
  - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 

 

 1. informacja o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości:
  a) dochodu,
  b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  c) należnego podatku;
 2. informacja o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek;
 3. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) obejmującej następujące dane:
  a) datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
  b) datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
  c) okres, na jaki zostało wydane orzeczenie

 Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1465)


Dostępność procedury

 

Wydział Spraw Społecznych UMK,

-  pl. Na Stawach 1, Kraków

-  ul. Stachowicza 18, Kraków,

 

Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).

 

 

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia
 2. Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko przysługuje wówczas, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł netto na jednego członka rodziny lub 1200,00 zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. Prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci przysługuje niezależnie od dochodu.
 4. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
  - dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  - dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  - pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  - członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o 
    zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 5. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na ten okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
 6. Prawo do świadczenia wychowawczego na kolejne okresy świadczeniowe ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.
 7. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąc, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienie dziecka.